Zirgu diirdanas

Hallu Motion

Katru gadu tûkstoðiem laulîbu tiek konstatçtas sabrukuma laikâ, nemçìinot saglabât attiecîbas. Kad mçs iesakâm, ka nekas mûs vairs nesaista, mçs izvçlamies çrtu risinâjumu, kas ir ðíirðanâs pçc puðu vienoðanâs. Visu var izdarît pusstundas laikâ, turklât mçs esam neatkarîgâki un mçs varam atgriezties tirdzniecîbâ. Lielâkâ daïa laulîbas ðíirðanas gadîjumu attiecas uz tiem, kuru laulîba ir lçtâka nekâ pieci gadi. Problçma ir tâ, ka mçs nerunâjam par ikdienas dzîvi, kas mums jâuzskaita ar jaunu personu. Mums ir jâsaskaras, bet gan daïa no tâ, izstrâdâjot svarîgu kompromisu viss.Vai pieaugoðajâm laulîbas problçmâm tomçr ir jârada ðíirðanâs? Protams, ne. Ìimenes konsultâciju centrs ir telpa, kurâ mçs varam atrast padomus par daudzâm reakcijâm uz jautâjumiem, kas mûs traucç. Vizîtes laikâ terapeits spçlç mediatora lomu, kurð mûs mâcîs, kâ runât, paredzçt un izmantot cîòu par to, kas mûs saistîja. Visbieþâk mûsu neveiksmes iemesls ir komunikâcijas problçmas, kas skar partnera atðíirîgâs vajadzîbas pçc dzimuma, naudas un bçrnu mâcîðanas. Ne bez nozîmes ir arî tas, ka mçs labi nezinâm labi zinâmo jauno daïu. Ðâdâ gadîjumâ mçs veicam nesaderîbu.Vai agrâk, mçs nepamanîjâm tâdu uzvedîbu, kas mûs mûs kaitina un ir nomâkta, vai arî viòi ieradâs kopâ dabiski. Kâ cilvçki, mçs joprojâm mainâmies un prâts ir pakïauts arî ðim mehânismam, un daþreiz mûsu piesaiste partnerim vienkârði mainâs uz zaudçto uzticîbu. Diemþçl Polijâ joprojâm pastâv stereotipi par to, ka laulîbas terapija ir cita kauna un skaistums, bet mçs to nevaram atrisinât. Ir apburtais loks, kas ðíirðanâs telpâ bieþi izmanto savu galîgo.