Veselibas un drodibas principi ikdienas dzivc

Uzòçmumiem, kas ir ïoti uzticami, jâdara pareizâ DDVA programma. Tajâ ir tâda pati îpaðâ nozîme formâ, kad draudi cilvçka veselîbai vai mâjoklim ir ïoti praktiski. Paturot prâtâ jautâjumu par droðîbu, darbavietâs tiek nodroðinâti piemçroti instrumenti, kas nodroðina rûpîgu darbu.

Ðâdi rîki noteikti ir putekïu savâcçji, kurus izmanto saspringtos un lielos uzòçmumos. Rakstveida darbi bieþi izraisa ziedputekðòu veidoðanos, kas tiek pârraidîti gaisâ, bet vienîgais ir atrodams cilvçka plauðu plaknç. Liels eksistç îpaði fonâ, kur ilgstoði tiek izmantota metinâðanas jauda. Metinâðanas laikâ metinâðanas dûmi ir darba nozîmç, kas nav lieliska programma veselîbai. Galu galâ, taèu ðâdi dûmi var negatîvi ietekmçt labu eksistenci mâkslâ. Ir veikali, kas izmanto bezgalîgu skaitu íimikâliju, kuru smakas un tvaiki arî palielinâs gaisâ, var izraisît arî elpceïu kairinâjumu. Lai izvairîtos no ðâdâm formâm, ir vçrts ieguldît vienkârðâs darba vietu novadîðanas sistçmâs. Tajâ ir atzîta tâda pati cilvçku slimîbu novçrðana un laba DDVA lîdzekïu aizsardzîba, kas ir jebkura îpaðnieka atbildîba. Putekïsûcçji nodarbinâtîbas birojos satur tikai ðo veidlapu. Tas nav jautâjums par putekïsûcçja pievienoðanu un sûkðanas kustîbas pârvietoðanu pa vienkârðâm darba zonas zonâm. Putekïsûcçji to dara pavisam citâdi, bet arî attîra gaisu, kas tiek meklçta konkrçtâ raþoðanas zâlç vai citur konkrçtâ uzòçmumâ.Putekïu ieguve ir diezgan vecs gaisa attîrîðanas veids, taèu ir vairâk un vairâk skaistu ierîèu ðâda veida uzdevumiem. Protams, tiek novçrtçta uzdevuma kvalitâte, bet arî aprîkojums. Vecie putekïu savâcçji, ðodien ir vçrts aizstât tos ar kofferu putekïu savâcçjiem, kas labi saskaras ar visu veidu putekïiem, un svarîgs, kurð çd optimâli, lai regulçtu to, kas ir nenovçrtçjama ietekme uz putekïu ieguves posmu.