Vecas alus daritavas modes skate 2017

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir atvçruði augðanas sezonai. Starp auditoriju varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtajai izstâdei bija viszemâkâ sastâvdaïa, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras, rokâm gatavotas drçbes. Viòu lomas pamatâ bija pilnîgi normâli un gaisîgie audumi ar îpaðâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri bija visvairâk kustîgie gaisîgie, krâsainie maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frills un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ ir pîtas cepures ar nozîmîgâm apïa malâm, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu radîðanu, kas izveidota it îpaði svarîgai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kura vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas arî daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. Ienâkumi, kas rodas no ðî pârdoðanas, tiks norâdîti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un veselas darbîbas. Viòas darba devçji atkârtoti veica savus produktus izsolçs, un pçc tam izsolç pat bija apmeklçjums îpaðâ rûpnîcâ.Uzòçmums pârstâvis pastâstîja mums, ka jaunâko kolekciju sasniedz veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver atvçrt datoru biznesu, kurâ bûtu pieejami daþâdâs kolekcijâs lielveikalos nekâ galddatoriem.Apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjâ lielâkâ daïa no visiem daudzajiem labâkajiem ðuvçji, segas un dizaineri. Tajâ paðâ laikâ zîmols raþo kolekcijas, vienojoties ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tâs ir gatavas mazâ rindâ, kas ir gatavota no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem âtrajiem gadiem ir ïoti populâri saòçmçju vidû, turklât ðajâ jomâ, tâpat kâ citur. Rakstot par viòu, viòa nesamazinâs, nemaz nerunâjot par apmierinâtîbas spçku, ko viòa ir guvusi, un kas saka, ka raksti ir vispilnîgâkâ vçrtîba.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjais apìçrbs Vroclavâ