Vcrtcdanas griezcji

Vai jums ir neliels restorâns, restorâns un varbût mazs veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas apvieno divas îpaðîbas: augsts stâvoklis un vienkârða cena? Maga griezçjs atbilst jûsu vajadzîbâm.

612p griezçju izgatavo Polijas raþotâjs, kas nozîmç, ka tâs nozîmîgâ vçrtîba neietver papildu izmaksas starptautiskajam transportam. Viesnîcâ ir pieejams pakalpojums. Tas ir diezgan noderîgi izmantot, kas patieðâm atbilst jûsu izredzes.

Dr ExtendaDr Extenda - Neuztraucieties par savu dzimumlocekli! Izmantojiet Dr Extenda priekðrocîbas un aizmirstiet par kompleksiem!

612p burvju griezçjs ir rezultâts, ko galvenokârt izmanto citu gaïas un gaïas izcirðanai, bet tas noteikti ir paredzçts dzîvoðanai ar dârzeòiem vai siera ðíçlîtçm. Tâ rezultâtâ plâksteri ar biezumu no 0 lîdz 28 mm, un mçs labprât sasniegsim gandrîz caurspîdîgus augstas kvalitâtes aukstuma gabalus, kâ arî lielas gaïas ðíçles, piemçram, uz grila.

Griezçjs ir mobils un ïoti precîzs, un tâ izmantoðana ir droða. Katrs komponents ir pienâcîgi nostiprinâts un izgatavots no ïoti izturîga, viegli mazgâjama un aizsargâjama elementa. Mace slicer, kas izmantots saskaòâ ar pievienotajâm instrukcijâm, atbilst visâm cerîbâm un sanitârajiem nosacîjumiem. Katrs ðî çdiena punkts, kas ir brîva saistîba ar pârtiku, ir ðûti no nerûsçjoðiem faktiem.

Vai jums nav rûp, ka jûsu sagrieztas desas tiek izðíçrdçtas kâ "pârpalikumi", jo jûsu griezçjs nav pietiekama spiediena plâksne? Ar 612p modeli jûs noteikti nevçlaties ðo problçmu plânot! Tas ir griezçjs, kas sagrieþ visas ðíçles precîzi, izmantojot tajâ ievadîtos rezultâtus lîdz minimumam un samazinot zaudçjumus. Turklât, ja norâdât, ka naþu griezumi ir mazâk precîzi, varat izmantot pievienoto asinâtâju un sagatavot ierîci, lai tas atkal darbotos kâ jauns.