Vakuuma lavas iepakodanas madinas

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî rûpnîcâs, kâ arî delikâtos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâdâ veidâ, lai ekspluatâcijâ nodotie produkti atcerçtos labâko iespçjamo derîguma termiòu. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir piederumi, kas paredzçti, lai izvadîtu gaisu no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaicîgi radîtu noslçgtu aizzîmogojumu. Katrs iepakotâjs, neatkarîgi no tâ konstrukcijas, ir aprîkots ar pârspîlçjumu un teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni PLN 1000. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisiòu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumu. Maisus ieteicams apstrâdât ar R-vac, E-vac vai biezâku konstrukciju, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir gandrîz èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no lieliskas plastmasas vai nerûsçjoðâ tçrauda. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ iekârtu efektivitâte ir acîmredzami augsta.Maðînas darbîba ir çrta un çrta. Ir iespçjams uzpildît lîdz tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tâ ievçro arî maðînu un iekârtu daïu profesionâlu uzglabâðanu. Sûknis vienmçr ir augstas kvalitâtes lodîðu gultnis. Daþâm ierîcçm ir arî digitâlais displejs.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu, vai izvçlçties ventrikulâru vai kameru. Iekðzemes lietojumprogrammu panâkumos arî mazos veikalos, ar vienu reizi vairâku produktu iepakojumu - duci vai vairâk produktu, bagâþas iepakoðanas maðînas izvçle bûs izdevîga. Gan panâkumi, ka ir nepiecieðams iepakot iegarenas formas izstrâdâjumus (piemçram, kûpinâtas zivis, lielâks rîcîbas brîvîba tiks nodroðinâta ar iesaiòojamo iepakotâju (bez izmçra ierobeþojumiem - iespçja izmantot plçvi apvalkâ.Ja ir nepiecieðams iepakot vairâkus desmitus produktu dienâ vai daudz (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas iekârta ðo funkciju padarîs vieglu un, protams, somas bûs neticami lçtâkas.