Vakuuma iepakodana angiu valoda

Mûsu klimatâ ïoti pârtika tiek izðíiesta, kas nenotiek. Gaiss ir viena no pârtikas produktu piezîmçm. Tad pârtika zaudç uzturvçrtîbu un garðu. Kâ to panâkt, lai to novçrstu? Ðî ir paðreizçjâ atslçga. Daþi varianti nav ïoti gudri, piemçram, çdiena çdinâðana mums. Ko es tad varu ieteikt?

Ar mani uz ârpuses ir hermçtisks pârtikas iepakojums, pateicoties tam es veicu daudz lielâkus iepirkumus, un man nav jâuztraucas par to, ka tâ daïa tiks novirzîta uz atkritumiem. Pârtika var izturçt daudz laika, lîdz mçs to neiztukðojam. Tomçr, ja tas notiek, mçs parasti varam izmantot vakuuma konteinerus, kas, manuprât, ir svarîgâkie jautâjumi, kas ir virtuvç. Ðobrîd es jums parâdîðu daþus piemçrus, kas jûs pârsteigs. Vai jûs zinât, cik ilgs vakuums neiesaiòots maize? Divas lîdz trîs dienas. Tikmçr maize, kas ir iesaiòota vakuumâ, ilgst 7 lîdz 8 dienas. Mçs varam saskarties ar lielâku jaudu pârtikas preèu tirdzniecîbas vietâs, kuras mçs slçpjam ledusskapî. Liellopu gaïa, kas nav iesaiòota vakuumâ, ilgst no trim lîdz èetrâm dienâm un vakuuma iepakojumâ no trîsdesmit lîdz èetrdesmit dienâm! Tâpçc mçs varam secinât, ka pârtikas vakuuma uzglabâðana dod mums atbalstu par savu dzîvi un stilu pat 3-5 reizes ilgâk. Tâpçc mçs redzam, ka mûsdienu sekvencçs ir ïoti vajadzîgs jautâjums, kur dzîve ir pârâk liela. Runâjot par vakuuma konteineru izvçli, ir paðreizçjais lielais skaits. Ïaujiet man sniegt daþus piemçrus: vakuuma tvertnes, vakuuma burkas, vakuuma maisiòi vai vakuuma iepakoðanas maðîna. Kâ var bût vairâk iespçju. Mçs varam iepakot gandrîz visu. Ikviens var izvçlçties kaut ko sev, un mûsu iegâdâtie konteineri ilgs ilgu laiku. Ir vçrts atcerçties, ka vakuuma iepakojums neaizstâj ledusskapî esoðo temperatûru. Vçl interesantâk - vakuuma iepakojums ïauj ietaupît daudz naudas. Protams, sâkumâ jums ir nepiecieðams tçrçt mazliet penss uz pareizâ aprîkojuma, bet domâðana nâkotnç ir tas pats, ko vçlaties.