Vaditas osrama lampas

Polijas tirgû arvien vairâk iesaistâs gan LED spuldzes, gan LED lînijas gaismekïi un aizvien vairâk aizvieto tradicionâlâs lineârâs dienasgaismas lampas, kas lçnâm sâk plûst no veikalu plauktiem. Kâpçc lineârie LED gaismekïi ir ïoti ieinteresçti savâ reìionâ un kâpçc daudzas sievietes katru mçnesi sasniedz mçnesi?

Reakcija uz ðo jautâjumu ir diezgan zema. Pirmkârt, paðreizçjie risinâjumi kïûst lçtâki un ilgtermiòâ tie ir daudz efektîvâki savai seifam. Nozîmîgs nozîmîgs cilvçks LED gaismekïu izplatîbai ir arî vides faktori, kas vçl lielâkai cilvçku grupai ir aizvien nozîmîgâks jautâjums.

Luminiscences spuldzes, kas mûsdienâs tiek piedâvâtas no lçtâkajiem gaismas avotiem, ar kuriem mçs nodarbojamies katru dienu. Led lineârie gaismekïi ir lieliski, bet ne rûpnieciskajâ apgaismojumâ, bet arî vecajos birojos. Fluorescçjoðo lampu popularitâte jaunajâ gaismâ tiek veidota ar daudzâm daþâdâm funkcijâm. Pirmkârt, LED risinâjumus raksturo daudz augstâka efektivitâte nekâ klasiskiem un parasti izmantojamiem kvçlspuldzes risinâjumiem. LED spuldzes izdala un daudz mazâk saules un spçlç ar ïoti spçcîgu spçku (kas ir papildu plus sievietçm, kurâm nepatîk mainît spuldzi. Mûsdienu LED gaismekïi ïauj mums izmantot daudzas jaunas krâsu temperatûras.

Protams, ðie risinâjumi tiek izmantoti un daþi ïoti lieli defekti. LED spuldzçm nepiecieðami sareþìîti gaismekïi, kas var radît skaistâkas izmaksas. Ðie râmji ir vienlaicîgi jâorganizç profesionâlâs stabilizçðanas un aizdedzes sistçmâs. Ir arî vçrts pieminçt, ka ðo rîku mâksla pieauguðo enerìijâ ir atkarîga no apkârtçjâs vides temperatûras. LED spuldzçm ir arî ïoti bîstamas vielas, piemçram, dzîvsudraba pierâdîjums, tâpçc mums ir jâbût par svarîgu iznîcinâðanu.

Arî intensîvâ apgaismes íermeòu attîstîba nozîmç, ka lielâkâ daïa paðreizçjo traucçjumu samazinâs, un LED lampu tehnoloìija paði virzâs uz priekðu. Mûsdienu gaismekïi ar elektroniskiem plâniem ir gandrîz pilnîbâ revolucçjuði lineârâ apgaismojuma lietojamîbu, lîdz ar to, cita starpâ, veikalu plauktos mçs esam vçl vairâk ðâda veida pârdoðanas rezultâti.