Vacu datoru atkariba

Jaunu tehnoloìiju attîstîba mûsdienu internetâ nozîmç, ka tâs paða darbîba ir jauna dimensija. Daþas lietas mums kïûst vieglâkas un lielâkas. No otras puses, mums tomçr ir jâbût ïoti uzmanîgiem, jo dators, ko izmantojam tik bieþi, kïûst par draudiem mums.

Nav joku, tomçr fakts. Atkarîba no datora, kas atrodas cilvçka droðâ stadijâ, rûpçjas par tâs darbîbu, liekot laiku dzîvot priekðâ, kïûstot par bieþâku problçmu. Par laimi, laikmetâ, kad daudzi cilvçki joprojâm ir atkarîgi no datora, ârstçðana apstâjas pat ïoti izplatîta. Ir vairâk un vairâk centru (manâ vietâ Krakovâ, kur apgâdâjamie cilvçki mâcâs izmantot civilizâcijas sasniegumus, kas ir internets, saglabâjot lielisku kontroli pâr to.

Kâ darbojas terapija? Tas balstâs uz pacienta izpratni, ka viòa meistarîba ir nomâcoða un efektîva, nevis tad, kad tas ir îpaði pacientu prâtâ - izgudroja mîïie. Tas ir brîdî, kad pacients uzzina par savu atkarîbu un notiek nâkamajos terapijas posmos. Praksç tie ir mâcîties, kâ pareizi lietot datoru un internetu. Kas tad ir? Tas ir ïoti efektîvi iekïaut îpaðu dienasgrâmatu, kâ arî organizçt detalizçtus dienas plânus. Ðajos plânos neapðaubâmi jâòem vçrâ citas absorbçjoðas darbîbas, ieskaitot laiku, kas veltîts ìildes un efektîvâs atpûtas bieþajai devai.

Atkarîba no datora ir bûtiska problçma, kas cita starpâ izpauþas psihomotorâs uzbudinâjuma, obsesîvas domâðanas vai atsaukðanas rezultâtâ. Ar aktîvo sievieti, atkarîgâ var tikt galâ ar viòu, ja viòai ir profesionâls atbalsts.