Uzocmuma motivacijas sistcma

ERP klases sistçma ir tikai programma, kas atbalsta uzòçmuma vadîbu. Viòð redz pilnus procesus tur, rada ziòojumus, analîzi un problçmas risinâðanâ. Viòð spçlç tâdâs jomâs kâ:cilvçkkapitâla pârvaldîba, finanses, grâmatvedîba, iepirkums, raþoðanas kontrole, uzglabâðana, kâ arî pârdoðanas vai produktu dizains. Tas, protams, ir tikai daïa no sistçmas piedâvâtâ darba. Tas var saturçt moduli praktiski jebkurai jomai, kurâ uzòçmums nodarbojas. Ja mçs, piemçram, esam atkarîgi no transporta vadîbas, saskaòâ ar mûsu paðu vadlînijâm.

Tas ir daudz pielâgojams. Gandrîz katrs process papildina rediìçðanu atbilstoði individuâlajâm vajadzîbâm. ERP sistçmas joprojâm ir ïoti populâras uzòçmumu vidû. Neatkarîgi no uzòçmuma skaita, tas nav daudz vçrtîgs, jo tiem, kas ir zemâki, ir ievçrojams finansiâls atvieglojums, jo tas aizstâj darbiniekus, bet patiesîbâ tas ievçrojami vienkârðo tehnoloìiju un automatizç atkârtotas darbîbas, kâ rezultâtâ palielinâs efektivitâte un samazinâs darba laiks. Cilvçki ir atbrîvoti no profesionâlâs darbîbas, kas glâbj klimatu un var bût ieinteresçti svarîgâkos uzdevumos. Ideja ir tik elastîga, ka to var saistît ar otrâm lietotajâm programmâm, tâ ir tieði pielâgota konkrçta uzòçmuma vajadzîbâm.Izvçloties programmu, tas ir tâds pats, izvçloties interneta pakalpojumu sniedzçju. Jums jâpârbauda, ko piegâdâtâjs var mums piedâvât, pakalpojumu izmaksu konkurçtspçju un tehnisko atbalstu. Vietçjâ tirgû veikalâ ir vairâki desmiti lielu programmatûras piegâdâtâju. Viòu spçjas var viegli atrast internetâ. Daþi no tiem specializçjas konkrçtu nozaru zîmoliem, piemçram, audzçðanai un sçðanai, piena pârstrâdei, mazumtirdzniecîbai un vairumtirdzniecîbai.