Uzocmcjdarbibas prcmijas 2017

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots gan îsâs telpâs, gan garâs sabiedriskâs çkâs, gan slimnîcâs, raþoðanas un rûpniecîbas zâlçs. Mûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmâs ietilpst evakuâcijas apgaismojums, evakuâcijas ceïa apgaismojums, korpusa apgaismojums ar pareizu apdraudçjumu, atklâtu teritoriju un paniska apgaismojuma apgaismojums. Avârijas LED avârijas apgaismojums ir iebûvçts moduïu struktûrâ un parasti tiek izmantots kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Avârijas LED apgaismojuma raksturîgais izskats tiek pieðíirts cilvçkiem - zaïð taisnstûrveida lukturis ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, un aiz tâ ir balta bultiòa un persona, kas darbojas kopâ ar savu mçríi. Pçdçjo avârijas apgaismojuma versiju maríçjumi tiek dalîti ar to, ka persona izvçlas baltu taisnstûri, kas simbolizç durvis, un balta bultiòa norâda avârijas izejas virzienu. Ir daþâdi avârijas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti atðíiras ârkârtas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam LED avârijas apgaismojumam ir jâòem vçrâ jaunie maríçjumi.

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir obligâtas daþâs sabiedriskâs vietâs, un to izbûves beigas ir novirzît darbiniekus uz noteiktu izeju evakuâcijas panâkumos. Pçdçjais faktors ir redzams vispâr, jo evakuâcijas apgaismojumâ LED tehnoloìija rotç, t.i., gaismas diodes, kas rada vairâk gaismas ar mazâku enerìijas patçriòu. Skaidrâs gaismas diodu priekðrocîbas ir gaismas jaudas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, mazs izmçrs, augsta efektivitâte, augsta izturîba un augsta spilgtuma vçrtîba.