Ultraskaoas griezcjs

Profesionâlais 612p griezçjs ir Ma-Ga vadoðo pârdoðanas gadu rezultâts. Uzòçmumam ir labi zinâms stâvoklis un ilgstoða pieredze, kas, izvçloties produktus, nedrîkst bût niecîga. 612p modelis ir profesionâls çdiens, kas var sagriezt gan vienkârðus, gan mîkstu ðíçlçs. Ðo plâksteru maksimâlais biezums var aizòemt lîdz 28 mm. Grieðana notiek tikai ar gravitâcijas lîdzdalîbu, nav nepiecieðams manuâli presçt pârtiku. Pateicoties îpaðai spiediena plâksnei, jûs varat sagriezt pârtiku vienâ galâ, neatstâjot atkritumus.

Augstâkâs klases materiâliSlîpmaðîna ir izgatavota no izvçlçtajiem materiâliem, kas garantç vislielâko pretestîbu lîdzîgu tirgû pieejamo ierîèu vidû. Apmâcîtu darbinieku personâls pârraudzîja maðînas plânoðanu un raþoðanu. Produkti, no kuriem tika izgatavots 612p griezçjs, nodroðina augstâko tîrîbas standartu ievçroðanu. Ierîces daïas, kurâm lietoðanas laikâ ir pieeja pârtikai, ir izgatavotas no nerûsçjoðâ tçrauda, kas paplaðina to izturîbu. Pârçjie elementi ir izgatavoti no anodçta alumînija.

droðîbaMotora vadîbas sistçma sastâv no START / STOP pogâm, kas ierobeþo iespçju, ka slîpmaðîna ieslçdzas nepareizos brîþos, kâ pierâdîjums par strâvas padeves pârtraukumu un tâ atjaunoðanu. Slîpmaðîna ir aprîkota arî ar profesionâlu blokâdi, kas dodas uz baroðanas tabulas fotoattçlu, bet, kad tâ nâk no biezuma regulçðanas pogas nulles darba, un, uzstâdot tabulu popularitâti ar pogu.Droðîbas labad cilvçkiem, kas sçþ pie griezçja, 612p asmens ir pastâvîgi aizsargâts ar îpaðu vâku, kas novçrð nejauðu savainojumu ierîces tîrîðanas laikâ. Pçc katras lietoðanas grieðanas maðîna jâtîra no pârtikas lûþòiem.