Udens parvaldibas informacijas sistcma

Ar arvien pieaugoðo globalizâciju un ar to saistîto visu sabiedrîbas dzîves aspektu internacionalizâciju tâ ievçro vajadzîbu pielâgot atseviðíus produktus savos tirgos, kuros tie tiks pârdoti. Ðîs realizâcijas tiek veiktas gandrîz visâs nozarçs, jo îpaði nozarç un IT segmentâ. Daudzu tehnoloìisko produktu gadîjumâ ðî pielâgoðana ir balstîta uz programmatûras atraðanâs vietu.

Ir tâds pats darbîbu kopums, ka ir pârâk svarîgi pielâgot konkrçtu izstrâdâjumu konkrçtâ tirgus lîdzekïiem. Pirmkârt, tâ ir balstîta uz tâ saucamâs programmatûras vietçjâs versijas izveidi, tulkojot visas frâzes un izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas ir ideâli piemçrota izvçlçtajai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð îpaðas sistçmas: metriskâ un iepazîðanâs, kas bûs kopâ ar konkrçtâ tirgus paðreizçjiem noteikumiem.Process, ko bieþi sauc par L10n simbolu, notiek un sagatavo atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai papildinâtu tâ popularitâti ar citu valstu cilvçkiem. Paðlaik ir ïoti vajadzîgas lietas, galvenokârt attîstot plaði pazîstamu zîmolu jauniem tirgiem. Lai saglabâtu tos vienkârðus un pareizus, viòiem ir jâievçro vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, atseviðías frâzes, kas tiek izmantotas noteiktâ apgabalâ, un pat izvçlçtâs dialekti. Pienâcîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî pozitîvi ietekmçs uzòçmuma izskatu.