Tv6 tv6

Paðreizçjos laikos sakars ir izveidojies - ja neesat internetâ, tas nozîmç, ka jûs nepastâv. Vai tas tieðâm ir? Vai tieðâm internets ir Polijas operâcija?

Hear Clear Pro 2

Interneta parâdîba

Agrâk televîzija bija neapstrîdama mediju karaliene, lai gan viòa nekad nav izdevies pilnîbâ izspiest darbu vai publicçt presi, bet tas veicinâja viòu pozîciju samazinâðanos. Ðî televîzija ir apdraudçta internetâ. Virtuâlais tîkls ir ïoti interaktîvs lauks, lietotâjs var brîvi un bez problçmâm jebkurâ dienâ un naktî izlemt, ko ðobrîd meklç, viòð nav saistoðs stingram grafikam, kad televîzija ir veiksmîga. Internets var aizstât TV un presi. Tas ir arî labs informâcijas avots, un tas ir arî labi zinâms reklâmas lîdzeklis.Tas viss tiek darîts, ka bez interneta jaunajâ pasaulç tas ir gandrîz kâ bez rokâm. Ðo informâciju bieþi vien dala tie, kas mçìinâjuði izveidot savu biznesu. Îpaði tas pats veikals ir tikai internetâ - piemçram, tieðsaistes veikalos.

Kâ pastâvçt?

Mûsu iezîme un mûsu privâtâ nozîme tîklâ noteikti bûs cieða tîmekïa vietne. Tîmekïa vietòu izveide ir pilna laika darbs, kas var ilgt stundas, un tas ir labs uzdevums (vai uzticçt to sievietei ar atbilstoðâm prasmçm.