Tsoft gramatvedibas programma

Polijâ ir daudz noteikumu par ekonomiskâs kampaòas darbîbas principiem. Daþiem no tiem ir elektroniskie pârdoðanas ieraksti. Mçs varam izvçlçties vienu, kas fiskâlâs ierîces bûs raksturîgâkâs zinâmam uzòçmumam. Tirgû ir daudz daþâdu modeïu kases aparâtu, un iesâcçju uzòçmçji bieþi nezina, ko izvçlçties. Krakovas fiskâlâs ierîces ir arî pilnvarots izplatîtâjs, kâ arî servisa tehniíis, kas strâdâs visatbilstoðâkajâ kases aparâtâ konkrçtai nozarei. Tomçr vispirms pârliecinieties, ka mums ir fiskâlâ & nbsp; turiet, jo daþi nodokïu maksâtâji tiek noòemti no pçdçjâ pienâkuma.

2014. gada 4. novembrî Finanðu ministrija izdeva jaunu regulu par atbrîvojumiem no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus. Tas attiecas uz baþâm 2015. – 2016. Gadâ, bet diemþçl tas ierobeþoja nodokïu maksâtâju, kas piedâvâ pakalpojumus fizisko personu un vienotas likmes lauksaimnieku situâcijai, apjomu, kas iepriekð atrisinâts, lai iegûtu reìistrâcijas kontrolierîces. Galu galâ viòam ir jânovçrð apgrozîjuma gadîjumi, jo pârdevçjam nebija pienâkuma izsniegt rçíinus, tâpçc tas tiks veikts tikai pçc pircçja pieprasîjuma, tâpçc darîjuma gadîjumi bez pçdâm ierakstos bija ierasti. Pienâkums izsniegt kvîtis katrâ pârdoðanas reizç padarîs ðo profesiju daudz grûtâku, tâdçjâdi ierobeþojot pelçko zonu.

Goji creamGoji cream - Modernais komplekss, kas izlīdzina grumbas!

Tâtad, kas ir fiskâlais kases aparâts arî par to, kas tas ir? Drîz ir svarîgi atzît, ka ðî ir elektroniska ierîce pârdoðanas reìistrçðanai papildus PVN un apgrozîjuma nodokïa summai. Pçc darîjuma neatkarîgi no tâ, vai ir, piemçram, preèu pârdoðana vai riteòa nomaiòa automaðînâ, pârdevçjam vai pakalpojumu sniedzçjam ir jâizsniedz pircçjam kvîts, kura kopija atrodas ierîces apziòâ. Pârdoðanas dienas bankâ tâ sauktais fiskâlais ziòojums visu ieòçmumu konsolidâcijas brîdî. Kases aparâtiem, kas ir noderîgi savâ reìionâ, ir tâ sauktâ OTP fiskâlâ atmiòa (vienreizçja programmçðana un unikâls numurs.Jûs varat uzzinât par divu veidu pârdoðanas grâmatvedîbas rîkiem. Tâs ir fiskâlâs summas un fiskâlie printeri.Kases aparâti ir ierîces, kas darbojas neatkarîgi, kamçr ðajâ iekârtâ ir izvçlçta produkta un palîdzîbas (PLU datu bâze.Tâ vietâ printerim jâbût savienotam ar datoru, kas aprîkots ar ievçrojamu pârdoðanas programmu.Ir arî sistçmas kases aparâti, kas var strâdât patstâvîgi vai pieteikties uz tirdzniecîbas sistçmas veikalu.