Thavcts sipols

Sîpoli ir dârzeòi, kas tiek patçrçti pasaulç. Lietoti tagad bijuðajâ Çìiptç. Tas bija agrâk savvaïas, ðodien iegûts tikai no audzçðanas. Sîpoliem ir daþâdi lietoðanas veidi, jo tas ir bagâts ar baktericîdu saturu un C vitamînu. Tas pats uzlabo pretestîbu ir arî apòçmîgs aukstumâ. & Nbsp; Turklât sîpolu izmanto kâ ârstçðanu & nbsp; veids, kâ paìiras, èûlas un rçtas, novçrð arî trombozes, hipertensiju un samazina holesterîna lîmeni.

Sîpoli bieþi vien ir piemçroti çdieniem âdas plankumos vai kubiòos, reizçm summâs. Sîpolu griezçjs palîdz mums sagriezt sîpolu çrti. Komforts ir piemçrots, jo sîpolu grieðanas laikâ rodas fermenti, kas reakcijas rezultâtâ izraisa asaroðanu.

Sîpolu grieðanas maðîna samazina ðo rezultâtu. Grieðana notiek viegli un ar nelielu gaisa daudzumu. Ðîs ierîces ir daudz efektîvâkas ar parastiem rokas griezçjiem.Sagatavojot mûsu ikdienas maltîtes, mçs bieþi izmantojam sîpolus, jo tie dod viòiem svarîgu garðu. Salâtus, sautçjumus, zupas, gaïas çdienus, marinçtus vai pat ievârîjumus pievienojam daþâda veida sîpoliem. No paðreizçjâ sâkuma sîpolu griezçjs ir pârliecinâts, ka mums bûs piemçrota un bieþi izmantota ierîce. Mçs varam to aizstât ar dârzeòu griezçju, taèu ne katra funkcija ir sagriezt sîpolus kubiòos. Sîpolu griezçjs ir konkurçtspçjîgs un tâpçc, ka tas galvenokârt ir vidçjs un viegls rîks.

Sîpolu griezçjs darbosies, ja mçs nevçlamies, lai sîpolu garða nonâktu atseviðíos sagrieztos dârzeòos. Ðâdâ situâcijâ tie var bût restorâni, kas aizòem lielus dârzeòus tâlu çdieniem, bet ne visi no tiem sîpolus. Profesionâls sîpolu griezçjs, iespçjams, bûs lielâks, bet arî gatavs nepârtrauktai raþoðanai.

Sîpoli bieþi tiek izmantoti dârzeòos, ko mçs varam atrast sagrieztu sîpolu vakuuma iekârtâs. Gastronomijas punkti bieþi lieto sîpolus, kas uzbûvçti ðajâ padomç, tomçr çdienu gatavoðana tikai paði, ir vçrts to samazinât. Tas bûs labâk un bûs vairâk barîbas vielu. Sîpolu griezçjs, iespçjams, padarîs darbu daudz patîkamâku.