Tehnoloiiju un transporta attistibu aviacija

Ïoti spçcîgais tehnoloìiju pieaugums nozîmç, ka ðodienas kases aparâtiem ir daudz daþâdu funkciju, kas ne tikai pçrk pârdoðanai, bet arî atvieglo uzòçmuma vadîbu, pat uzlabo klientu apkalpoðanu, saîsina inventarizâcijai nepiecieðamo laiku, dziïi dodas pie kases darba un kontrolç inventarizâciju.

Novitus kases aparâtiem ir raksturîga augsta funkcionalitâte, tie var sadarboties ar pilnu ierîèu klâstu, mçs varam pieslçgties tiem, piemçram, datoram, svîtrkodu lasîtâjam, magnçtisko karðu lasîtâjam un mikroshçmu karðu lasîtâjam, maksâjumu karðu terminâlim vai elektroniskajam mçrogam. Vârdu sakot, ðodienas kases aparâti ir lçtâk sareþìîti elektroniskas ierîces nekâ pirms daþiem gadiem un patieðâm ir sareþìîti.

Kâdas ir kases aparâtu îpaðîbas? Parasti mçs reìistrçjam kases aparâtus divâs grupâs - elektronisko kases aparâtu kasçs ECR projektâ un Electronic Point of Sale-POS kases aparâtus, kas pazîstami arî kâ datoru kases aparâti. Ðo divu veidu kases aparâtiem ir savas iespçjas, kas ir to tehnisko parametru atvasinâjums. Apstrâdâjot to, cik âtri ERC ir sistçmâ POS valûtâm, ïoti ierobeþotâm attîstîbas un bûvniecîbas iespçjâm, kâ arî papildus ierobeþota atmiòa un pastâvîgi instalçta programmatûra. RAM atmiòa, kas ir svarîga ERC kases aparâtiem, ir no 1 lîdz 8 MG ietilpîba, ti, pçc daþiem lietoðanas gadiem nav vietas, un tas praktiski tiek pievienots saziòai. Ir arî viena interesanta atðíirîba - lai gan mums ir iespçja pieslçgt citas perifçrijas iekârtas ERC valûtai, pçdçjâ datorâ arî nav datorprogrammas, jo mums ir nepiecieðams kasieris.

Starp ERC kasçm mçs atðíiram:- portatîvais kases aparâts - ar minimâliem izmçriem un ar nelielu funkciju klâstu. Tad tur ir çdieni, kas, cita starpâ, paredzçti tiem lietotâjiem, kuri saòem kvîtis, kura saturs tiek atkârtots.- vienas sçdvietas kases aparâti - tie var bût daudz vairâk nekâ mobilie kases aparâti, ar tiem var izveidot savienojumu, piemçram, ar skalu, datoru un arî kodu lasîtâju, un tâdâ veidâ mazliet aizstât to konfigurâciju.- sistçmas kases aparâti - ir aprîkoti ar lielâkiem uzòçmumiem, kuros ir daudz kases.

POS kases - ir ïoti tehnoloìiski progresîva ierakstîðanas ierîèu grupa. Protams, tie ir jâaizstâj ar datoriem, kas ir pielâgoti apgrozîjuma ierakstîðanai, kâ arî vairâku citu funkciju, kas apvienotas ar preèu uzglabâðanu, un papildus to realizâciju.