Tango apicrbu rathotajs

BacteFort

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza augoðo sezonu. No auditorijas mçs pat varçtu novçrot vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkais punkts un summa beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To spçja izmantot pilnîgi labus un vâjus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkais prieks ar gaisîgajâm, krâsainâm svârkiem, kas tika izðûti pie tamborçðanas. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes notika skaista kâzu radîðana, kas tika sagatavota galvenokârt ðim priekðlikumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas mazas drçbes no jaunâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks izvietoti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdus ekonomiskus un efektîvus pasâkumus. Tâ îpaðnieki izsolçs ir atkârtoti iepazîstinâjuði ar saviem produktiem, un kad pârdoðanas punkts bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârâ peïòa.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no veselîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem aizmugurç. Lielajâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienâs, galvenokârt ïoti skaisti drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi, ðis darbs sniedz kolekcijas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti veiksmîgas, ka pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi uzlabot no rîta jau pilnâ rindâ. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzus gadus ir ieinteresçti lietotâju vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, es nedomâju, ka nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir guvusi, un kas apgalvo, ka tçmas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs