Taksometrs un kases aparats viena

Katrs mazâks vai spçcîgâks çdinâðanas uzòçmums vçlas, lai pakalpojums bûtu veiksmîgs, un klienti ir apmierinâti. Apmeklçtâjiem noteiktâ vietâ nav nepiecieðams ne tikai çst labi, bet arî pienâcîgi un âtri. Restorâni tiek aizvien bieþâk minçti finanðu iestâdes apmaiòâ ar datoru telpu ar profesionâlu çdinâðanas programmu, kas ievçrojami uzlabo telpu apkalpoðanu.

Pos sistçmas ir gastronomiskâ programmatûra, kas atbilst restorânu îpaðnieku, bâru, picçriju, âtrâs çdinâðanas restorânu, kafejnîcu un unikâlu tirdzniecîbas vietu ar lîdzîgu profilu vçlmçm. Tas ïauj veikt bezsamaòâ esoðu pârdoðanu, un, galvenais, neprasa papildu darbinieku apmâcîbu, jo tâ pakalpojums ir lîdzîgs kases aparâtam ar pçdçjo atbildi, ka visas lietas ir veidotas uz skârienekrâna. Ðî metode ir arî nesalîdzinâmi âtrâka, kas ievçrojami atvieglo funkciju un aiziet aizmirst par papîra apmaiòu, ko es veicu gandrîz paredzçtajâ laikâ vai çdienu uzòemðanâ, kas bieþi vien ir îpaði sareþìîta jaunajiem darbiniekiem.POS sistçmas labâ un çrtâ veidâ ïauj izvçlçties klienta pasûtîtos çdienus, atstâjot atklâtu rçíinu uz nenoteiktu laiku, ja vçlaties izvçlçties kaut ko vairâk. Caurspîdîgs ekrânâ par viesmîïa nodoðanu konkrçtai tabulai, kâ arî informâcija par pasûtîjuma detaïâm ïauj çrti rûpçties par telpu darbu, un neskaitâmu vîrieðu panâkumos neizdodas kïûdîties. Pateicoties iespçjai ievçrot daþâdâs restorânâ izmantotâs ierîces, ieskaitot printerus, elektriskos svarus un maksâjumu terminâïus, ir viegli un pareizi rakstît darbîbu.Pos sistçmas ir gastronomiskâ programmatûra, kas izveidota ar restorânu pârstâvju viedokli, kas strâdâ, lai palielinâtu pârdoðanas apjomu un tâdçjâdi palielinâtu peïòu un papildus samazinâtu ekspluatâcijas izmaksas. Ieguldîjums ðâdâ kamerâ ir ilgtermiòa ieguldîjums, jo to var pârveidot par iekârtas vajadzîbâm. Mçs zinâm, ka mazâkâm telpâm ir atðíirîgas prasîbas nekâ, piemçram, lielo restorânu íçde. Un tas, kas ir ïoti svarîgi, sniedz vienîgo pilnas varas garantiju katrâ darba tirgû. Un visa kontrole ir klientu apmierinâtîba, kas labprât atgriezîsies ðeit.