Studiju izvcle 2015

Tulkojumi, neatkarîgi no to rakstura, neapðaubâmi prasa izcilu sveðvalodu apguvi kopâ ar tâs kultûras kontekstu. Vienmçr ir tulkojumi, kas atbilst daþiem stresa, mazâk gatavi tulkojumiem, piemçram, tiem, kuriem jâiesaista simts procentus tulkotâja, un kas vienlaikus attiecas uz lielu stresu. Kâdus tulkojumus mçs runâjam? Lîdz ar to pastâv secîgas interpretâcijas.

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Kas tas ir?

Mutiskâ tulkoðana atbilst interpretâcijas grupâm. Ðis fakts vien vçlas tulkotâja ârkârtas stresa stiprumu. Pçdçjais ðâds tulkojums ir tâds, ka runâtâjs runâ vispirms, un, tâ kâ viòð klusç, tulkotâjs dod auditorijai tâdu paðu principu, bet tulko mçría valodâ. Protams, runâtâjs ir labi informçts par to, ka viòam ir jâizskata piemçroti pârtraukumi, kas atbilst pçdçjam, vai tulkotâjs ir pieejams uzmanîbai un atgrieþas no viòiem, vai tikai klausâs, ir un, pamatojoties uz to, ko viòð atceras, pârsûta augstâko saturu.

Vai ðâdas noteikðanas ir viegli?

Ar garantiju viòi nedodas uz labu, lai gan tulkotâ doma bija viegla, ne-speciâlista. Ðajâ tulkoðanas þanrâ jâòem vçrâ, ka tulkotâjam labi jâzina valoda. Viòð nav vârdnîcas rîcîbâ, tâpat kâ viòa kolçìi, kas stâv uzòçmumâ un tulko daþus dokumentus. Tâ neizmanto un domâðanas brîdi. Tulkojums vçlas bût izpildîts ðeit un tagad. Ne 24 vai 48 stundu laikâ. Bet tagad, lai klausîtos klausîtâjus. Un tulkotâjam ir jâbût ne tikai personai, kas labi zina valodu, bet arî veido, izturas pret stresu un neko nedzird.

Secîga informâcija ir sareþìîta. Bet ir arî cilvçki, kas ir pilnîgi sapratuði ðâda tulkojuma mâkslu. Polijâ mums tieðâm ir daudz lielisku tulkotâju, kas strâdâ augstâkajâ lîmenî. Mçs tos satiekam citâ veidâ kâ biznesa tikðanâs, preses konferences vai sarunas.