Strada eehu tulkotajam

Tulkotâja darbs pieder pie sareþìîtu profesiju beigâm. Vispirms tas prasa labu valodu mâcîðanu, kâ arî daudzus kontekstus, kas izriet no tâs tradîcijâm un vçstures. Iespçjams, tâpçc, ka filologi dodas uz kâdu no visvairâk mîlçtajiem humanitâro zinâtòu laukiem, bet patieðâm, viòiem ir nepiecieðama arî stingra prâta. Tulks sniedz jâdomâ, kas dzimusi sûtîtâja augðpusç pçc iespçjas precîzâk, izmantojot atðíirîga stila vârdus. Ko tulkotâji dara katru dienu?

Rakstiski un mutiski tulkojumi

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ vai nu paði, vai ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas darbojas starp darba devçjiem un tulkotâjiem. Divi svarîgi kritçriji, ar kuru palîdzîbu tiek tulkoti tulkojumi, ir rakstiski un mutiski tulkojumi. Pirmie no tiem noteikti ir populârâki, un viòi vçlas, lai tulkotâjs ïoti precîzi izmantotu vârdu. Panâkot tekstus, kuriem ir individuâls raksturs, piemçram, îpaði specializçti dokumenti, tulkotâjam ir jârîkojas ar pareizu vârdu lîmeni konkrçtâ nozarç. Ðâdâ veidâ tulkotâjam jâspçj izveidot konkrçtu specializâciju, lai varçtu izveidot rakstu tulkoðanu no noteiktâ lauka. Nozîmîgâkâs specializâcijas ir finanðu, ekonomikas vai IT jomas.

Savukârt tulkoðana ir sava veida izaicinâjums ne tikai tulkotâja prasmçm. Pirmkârt, ðâda veida tulkojums prasa izturîbu pret stresu, tûlîtçjas reakcijas un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Sakarâ ar ðâdu pasûtîjumu ðíçrðïiem, norâdot mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts izvçlçties sievieti ar augstâm kompetencçm vai uzòçmumu, kas tulkoðanas laukumâ nodarbojas ar noteiktu reputâciju.