Stecgast vakuuma kameras iepakodanas madina

Bliss HairBliss Hair Lieliska atjaunojoša maska, kas rūpējas par matiem

Tâ kâ tradicionâlâ pasaule zina, ka ðîs baktçrijas gaisâ ir pârtikas iemesls. Tikai tad, kad tie ðeit ir pamanîti, tie ir mikroskopiski. Baktçrijas, kas ir svarîgas gaisâ ... Noòemiet gaisu! Par laimi, ir vakuuma tepro iepakoðanas maðîna. Pateicoties patçriòa ievietoðanai maisâ un izsûknçjot gaisu no tâ, mçs nepieïaujam, ka sâkumâ minçtie mikrobi aizòem produktus.

Pateicoties tam, ka nav saskares ar gaisu, mçs varam stâvçt uz mûsu vârpstas likteni lîdz piecâm reizçm ilgâk nekâ ar tradicionâlo uzglabâðanu. Papildu vakuuma uzglabâðanas priekðrocîba ietver faktu, ka baroðana neizþûst. Tas sniedz visas izmçrâmâs priekðrocîbas, kas dos jums pieredzi budþetâ. Pastâv mâjâs gatavotas vakuuma iepakoðanas metodes, piemçram, ar spiediena palîdzîbu no plastmasas maisiòa izòem gaisu (mçs ieliekam maisu bïodâ ar ûdeni un spiediens nospieþ gaisu no tâ, mçs metinâm galu, kas piestiprinâts no ûdens. Mazâk laikietilpîga alternatîva ðâdâm darbîbâm ir tepro vakuuma iepakoðanas iekârta. Tâdçï tas ir noteikums, jo îpaði attiecîbâ uz iepakojuma produktiem rûpnieciskâs vai pârstrâdes rûpnîcâs. Pârçjâ gadîjumâ ðâda veida klientiem tiek izmantota tikai iepakoðanas iekârta. & nbsp; Daþas sastâvdaïas vai elektronika plaðâ nozîmç ir iesaiòotas vakuumâ, ðeit ideja par izlietni pilnîbâ nokrît, gaisa sûkðana, jo ðajâ gadîjumâ tâ ir, cita starpâ, aizsardzîba pret smalku komponentu mitrumu. Jâ un cilvçciski; „nogrimðanas” metode nav izdevîga lieliem uzòçmumiem. Tâtad ne viss. Vakuuma iepakojums var pozitîvi ietekmçt apìçrbu svaigumu! Mazgâta krekls nesalocâs pat garâ ceïojumâ, bet pçc atvçrðanas tâ arî smarþo svaigu. Turklât, ja runa ir par ceïoðanu - dvielis vai T-krekls pçc nepieredzçðanas, lîdz ðim aizòem vienu treðdaïu vai daþas vietas. Personîgi es domâju, ka tas ir pârâk noderîgs. Tomçr negatîvie ir tas, ka nekas îsti nepalielina svaru, lai jûs varçtu pacelt vai pârsteigt lidostâ. Pçdçjais (lai gan es to nedosim - vakuums ir nepiecieðams apìçrbu vakuuma iesaiòojuma priekðrocîba ir pçdçjâ, ka mçs to saglabâjam paðreizçjâ netîrumos. Pat tad, ja uz mugursoma lîst lietus lietus, mûsu zeíes paliks vecas un smarþîgas.