Rupnieciskais putekiu succju vcrtcjums

Centrâlâ putekïsûcçju sistçma apstâjas vçl interesantâk. No standarta tas ir savienots ar jaunizveidotiem objektiem, bet tas arî notiek, ja tas ir uzstâdîts jau esoðajos objektos. Tomçr paðreizçjâs papildu mâjâs viòa çdiens ir arî smagâks un dârgâks.

Ar to, ka vakuuma sildîðanas sistçma ir patiesâka par tradicionâlo putekïsûcçju? Galu galâ ar tradicionâlajiem putekïsûcçjiem mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas, protams, ir atkarîgs no putekïsûcçja vçrtîbas, bet bieþi vien ir iespçjams, ka filtrs nav dzîvoklis, lai saglabâtu visus putekïus. Ðâds putekïsûcçjs arî ir diezgan skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktâ gaisa, nav filtra, kas kâ putekïsûcçja sastâvdaïa nav 100% efektîva. Tas neizraisa troksni, jo putekïu sûcçju dzinçjs atrodas ârpus çkas. Tomçr nekas nav bez maksas. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, ko jûs nevarat noþçlot, lai gan ne visi to atstâs. Jaunâs iekârtâs ðâdas ierîces uzstâdîðana ir diezgan vienkârða, jo visa instalâcija ir brîvi izplatîta, kâ arî citas elektriskâs vai hidrauliskâs iekârtas. Svarîgâkâ plâna daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas aizveras ârpus mâjas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, kas arî pievienos tai piemaisîjumus. Centrâlajai personai tiek pieðíirtas cietas caurules, kas tiek veiktas uz centru (vai reâlâkajos vairâku sûkðanas ostu objektos. Ðâda ligzda, lai veiktu savu uzdevumu, vçlas atrasties mâjas centrâlajâ sienâ. Pçdçjâ iesûkðanas ligzda apgûst ilgâk nekâ ikdienas putekïu sûcçjs, elastîga elastîga ðïûtene, ar kuru tiek veikta vakuuma tîrîðana. Uzstâdîtâ ðïûtene var dzîvot vairâk îpaðâ slçdþâ vai tinumu montâþâ. Centrâlâ putekïsûcçju sistçma noteikti izvçlçsies jaunus atbalstîtâjus.