Rupnieciska putekisuccju noma silczija

Rûpniecîbu un rûpnîcas, kas raþo daþâdus materiâlus plaðâ mçrogâ, regulç paði savi likumi, un tiem ir vajadzîgi pilnîgi atðíirîgi rezultâti nekâ tie, kurus viòi izmantoja nelielâ mçrogâ, piemçram, privâtos dzîvokïos. Raþoðanas zâlçs ir ierasts ieraudzît daþâdu ðíidrumu vai eïïu noplûdi tieði uz zemes vai uz robeþas.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai no sienas notîrîtu tik smagu un spîtîgu netîrumu ar drçbçm un sûkïiem. Ðâdas avârijas situâcijas uzòem îpaðus rûpnieciskos putekïsûcçjus, lai sagatavotu attçlu un ðíidrumu. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas un garðas tieði îpaðâ traukâ, kas jâizòem.

RecardioRecardio - Revolucionāri plāksteri, kas liek aizmirst par diabētu!

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie vakuumi var tikt izmantoti arî daþâdu veidu atkritumu uzglabâðanai no zemes konkrçtâ mçrogâ. Viòiem ir jâsamazina milzîgais daudzums plastmasas, koka vai metâla atkritumu, vai arî viss, kas ir ïoti grûti savâkts ar suku un liekðíeri, un par kuru vienkârðo putekïu sûcçju vienkârði neizmanto. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir lielâka jauda, lielâks sûkðanas diapazons, pilnîgi atðíirîgi konteineri, kas paredzçti sareþìîtu atkritumu tîrîðanai. Ðie putekïsûcçji var un, pirmâm kârtâm, vakuums uz lielâku jaudu, vienreiz tîrot lielâko telpu. Ir ideâls atbalsts tîrîðanas komandai un daudziem robotiem bez ârkârtas situâcijâm.

Rûpnieciskie putekïsûcçji galvenokârt tiek izmantoti konkrçta veida atkritumiem, nevis ar tiem mazliet nodarbojas, lai pierâdîtu paklâju darbinieka çdamistabâ. Tie tiks izmantoti tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesâ daudz citu veidu atkritumu nonâk uz grîdas, vai noliktavâs, kur daudzas izejvielas ir nokïuvuðas nelaimes gadîjuma rezultâtâ. Ðodienas kâzâs ðî nozare ir automatizçta un pielâgota, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un ka vismaz lappusi, kas tos lasa, varçtu izraisît augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.