Rupniecibas attistiba polija pcc 1989 gada

Rûpniecisko tehnoloìiju pieaugoðâ attîstîba, atbilstoðu raþoðanas rezultâtu izpçte, enerìija un procesu jauda tâdâs virsmâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Jo daudz intensîvâks raþoðanas process, jo vairâk tiek radîtas slodzes, kas ir jânovçrð, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var aizdedzinât alkohola un gaisa maisîjumu ar dzirksteles palîdzîbu un tâdçjâdi arî izraisît eksploziju. Ðâda veida problçmas risina uzòçmumi, kas ðajos gadîjumos, inter alia, veic elektrostatisko zemçjumu, uzlâdçtâs virsmas tîrîðanu, neitralizâciju vai elektrostatisko uzlâdi.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas process, kas tiek dots uz parauga, ievietojot tvertnes, kas pârvadâ beztaras materiâlus vai ðíidrumus. Uz to virsmas ir liels skaits elektrostatisko lâdiòu. Pirms iekrauðanas pieejas ir nepiecieðams savienojums ar tvertnes zemçjuma korpusu. Tas izvçlas aizdegðanâs risku. Citas dramatiskas lietas ir veiksmîgas cauruïu, ventiïu, pûtçju veiksmîgai darbîbai, kas, raþojot neiesaiòotus materiâlus, var izraisît produkta vibrâciju vai nodilumu. Lieli konteineri vai konteineri, kas piepildîti ar uzliesmojoðâm vielâm, arî ir jâiezemç. Citi apdraudçjumi ietver nepamatotus konteinerus, kas spçlçja sajaukðanas un sajaukðanas secîbâs. Faktiski, visa satiksme raþoðanas gaitâ rada elektrostatisko lâdiòu veidoðanos, neatkarîgi no tâ, vai tas ir elastîgu konteineru iekrauðana, vai arî mucu vai kârbu manuâla piepildîðana. Ir nepiecieðama elektrostatiska iezemçðana, jo tâ var novest pie izplûdes starp personâlu un instrumentiem un konteineriem, un sprâdzienbîstamâ vietâ tâ var aizdegties un eksplodçt.