Reiistracijas aplieciba nav vietas tehniskai parbaudei

Mçs visi sûdzamies par nepârtrauktu nozîmi skapjos, plauktos kopumâ rûpnîcâ. Liels skaits apìçrbu, grâmatu, kosmçtikas un ârvalstu materiâlu parastai lietoðanai aizòem mûsu dzîves telpu un izvçlas vçrtîgus kvadrâtmetrus. Protams, lai to atrisinâtu, mçs varam vienkârði atdot vai izmest nevajadzîgus priekðmetus, diemþçl atdalîðanâs ar viòiem nav viegls jautâjums.

Daþiem mçs esam pieíerti, otrs ir þçl, ka mçs gribam izmest, jo mçs paði par to esam samaksâjuði dârgi. Uzmanîbu var vçrst uzmanîgas iepakoðanas un aizsardzîbas sistçmas. Ir svarîgi, lai uzglabâðana bûtu acîmredzama inkarnâcijai uzturçðanâ, kamçr tâ neòçma daudz laika.

Drçbes uzglabâðanas stils pçc laika ir vienâds. Paðreizçjâ pasâkumâ vasarâ mçs izmantojam tikai vasaras drçbes drçbju skapjos un tikai ziemâ ziemâ. Tas ïaus izvairîties no grûtîbâm pie skapjiem, ja, piemçram, ceïojums uz slçpoðanu, nekur mçs nevaram atrast vilnas apakðveïu, bet pie rokas mums nav pietiekami daudz peldkostîmi.

Vakuuma maisiòus ir ïoti viegli redzçt. Ðâdu maisiòu pastâvçðanas princips ir ïoti dabisks. Katram maisiòam ir îpaðs caurums, caur kuru mçs nonâkam putekïsûcçja caurulç. Pçc ieslçgðanas putekïsûcçjs sûc gaisu no maisa gaisa, atstâjot vakuumu procesâ. Ðajâ variantâ maisiòð smagi cieð no apjoma un tâdçjâdi aizòem maz vietas. Pçc gaisa izòemðanas noòemiet putekïsûcçja cauruli un ar speciâlu uzgriezni ieskrûvçjiet soma. Ðâda veida apsargâtajos apìçrbos, bieþi vien arî pârsteidzoðs, kad mçs atstâjam atvilktni no jakas vai dþemperiem zem gultas, tas ir, uz garderobes augstâ plaukta. Pieòçmumi vakuuma maisiòos var viegli aizòemt laiku, nezaudçjot perfektu garderobes telpu. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir izveicîgs mâjsaimnieces vidû.

Tâtad, jâ, cik daudz brîvas mçs esam blokâ vçlas no labâm formâm un idejâm. Tas nodroðinâs kontroli pâr visu, ir nepiecieðams tikai koncentrçt un izstrâdât efektîvu rîcîbas plânu, un mâjokïu mîkla noteikti nebûs pârspîlçta.