Psiholoiijas studijas laiva

Psiholoìija, humanitâro zinâtòu studiju joma katru gadu, piesaista mâcekïu un mâcîbspçku pûïus par labu uzvedîbu. Ðo mçríi var atrast gandrîz visâs lielajâs un svarîgâkajâs humanitârajâs universitâtçs tuvâkajâ pasaulç, tâpçc nav brînums, ka katru gadu vismaz vairâki simti cilvçku atstâj universitâtes sienas, kas lepni sauc sevi par psiholoìijas meistaru.

Kas notiek daþu mâcîbu gadu laikâ? Pirmajos divos gados universitâtes jaunajos psiholoìijas pieòçmumos tiek pçtîtas vispârçjâs psiholoìiskâs zinâðanas, uzzinât par kognitîvajiem procesiem, emocionâlo psiholoìiju, daudz uzzinât par dabas problçmu un pielietot pirmâs, vçl kautrîgâs kustîbas, lai iegûtu zinâðanas par psihopatoloìiju. Ceturtais un piektais gads parasti ir paredzçts, lai iegûtu detalizçtu informâciju par konkrçtiem psiholoìijas jautâjumiem, lai iegûtu nepiecieðamâs zinâðanas obligâtâs studentu prakses laikâ. Lielâkâ daïa Polijas universitâðu ïauj pabeigt psiholoìiskos pçtîjumus par konkrçtu specializâciju, piemçram, tiesu psiholoìiju, sociâlo psiholoìiju, klînisko psiholoìiju vai darbîbas psiholoìiju un izsniegðanu.Kâdi priekðmeti ir jâpieòem vidusskolas eksâmenos, lai sasniegtu psiholoìisko sagatavoðanu? Nepiecieðama sveðvaloda, kas parasti ir zem Polijas un matemâtikas vai bioloìijas. Protams, visas ðîs tçmas ir jâatstâj uz paplaðinâtâs kuìa. Pilnîbâ pçdçjai psiholoìijai tas bija viens no jaunajiem virzieniem, kas vienmçrîgi iekïuva. Ðodien tiek izstrâdâti pirmie priekðlikumi ðîs tendences testçðanai 3+ 2 metodç, kas, protams, ir vienkârði sapòi un sliktas puses.Taèu pçdçjais iemesls, kâdam pçtîjumam izvçlaties, psiholoìiskie pçtîjumi nav tikai pirmais ceïð uz psiholoìisko veicinâðanu. Faktiski, tikai pçc absolvçðanas jûs varat izlemt ar pilnîgu pârliecîbu, kâdâ virzienâ vçlaties doties. Un izvçle ir svarîga. Jûs varat atrast grâmatu reâlâs korporâcijâs, turpinât savas zinâðanas pçcdiploma studijâs vai sâkt psihoterapijas prasmes.