Profesionala pieredze dietologa

Dzçriens no bieþâk izvçlçtâm profesijâm ir zvçrinâta skola, ko Krakova iegâdâs studiju îstenoðanai, pateicoties kurai jûs varat kïût par studentu.Zvçrinâts tulks ir sieviete, kas ir ieinteresçta galvenokârt oficiâlo tulkojumu veikðanâ, jo viòam joprojâm ir tulkojumu raksti vai vçstules par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Iespçjams, ka tâ darbosies gan privâtpersonu situâcijâ, gan valsts iestâþu vajadzîbâm: tiesâm, policijai, prokuroriem utt.

Nav skaidrs, kâ viòam jâdodas, lai sasniegtu zvçrinâta tulka titulu. Pamatprasîba ir izpildît kritçrijus, kas nosaka, ka Polijas pilsonîba vai pilsonîba ir jâizdzer no Eiropas Savienîbas dalîbvalstu galiem, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî mâcoties poïu valodu. Eksâmens, kas veikts pirms Polijas eksaminâcijas komisijas tieslietu ministra patronâþas, tiek apvienots ar divâm pusçm, t.i., tulkojumu un rakstisku tulkojumu. Svarîgs ir jautâjums par spçju mâcîties no poïu valodas sveðvalodâ un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Tikai eksâmena abu puðu pozitîvais solis norisinâs profesijas vadîðanâ un kandidâtu sarakstâ zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ pçc atbilstoðas zvçresta nodoðanas tieslietu ministram par profesijas atbildîbu un apzinîgumu, objektivitâti un godîgumu, kâ arî pienâkumu saglabât valsts noslçpumu.

Zvçrinâtajam tulkotâjam jâbût visiem dokumentiem, kas bija paredzçti lietoðanai oficiâlos virzienos, ieskaitot dzimðanu, laulîbu, nâves apliecîbas, skolu apliecîbas, notariâlos aktus, tiesas rîkojumus, pilnvaras, finanðu pârskatus, sertifikâtus, diplomus, lîgumus.