Pienakums uzstadit kases aparatu 2015

Finanðu iestâdes izveide uzòçmumâ arvien vairâk ir nepiecieðama. Neskatoties uz to, ka jûs varat brîvprâtîgi lemt par to, ir daudzi uzòçmçji, kuriem gada neto peïòas dçï ir pienâkums uzstâdît ðâdas iekârtas mûsu uzòçmumâ. Kâ redzat, ðî situâcija ir saistîta ar daudzâm grûtîbâm un daþreiz arî ar upuriem, jo jums ir jâpieðíir papildu lîdzekïi ðim nolûkam. Atkarîbâ no tâ, kâdâ veidâ notiek ekonomiskâ kampaòa, par ðâdu ierîci var maksât tûkstotis zlotu vai pat piecus tûkstoðus.

Dot atgriezenisko saiti par papîru fiskâlajai valûtaiNav brînums, ka daudzi uzòçmçji pirms lçmuma pieòemðanas par ðâdu iekârtu sasniegðanu vçlas konsultçties ar profesionâïiem, lai pasûtîtu labu kases aparâtu, bet nepârmaksâ. Papildus paðam îpaðumam, kases aparâta izmantoðana, jûs nevarat aizmirst par nepiecieðamîbu apmainîties ar dokumentu un tehnisko pârskatu. Labi ir sniegt atsauksmes, veicot izvçli par to, kâ izskatâs fiskâlâs summas izmaiòas papîra formâtâ. Daþos modeïos ðâdu darbîbu var veikt gandrîz daþus mirkïus, un pretçjos gadîjumos tas ir daudz bîstamâks. Papîru fiskâlajai valûtai var iegût gan internetâ, gan fiksçto lîniju uzòçmumos. Tos vajadzçtu raþot no termiski jutîga papîra ar garantiju, ka drukâðanas ilgums ir lîdz 6 gadiem.

Kâda izdrukas kopija?Ar nepiecieðamîbu aizstât papîru, ðâdas ierîces darbîbas izmaksas palielinâs. Paðreizçjâ iemesla dçï ir vçrts zinât ðâdas iekârtas iegâdi, kurâ papîrs var bût pietiekams, cik ilgi vien iespçjams. Tâ ir pçdçjâ, îpaði iespçjama ðajâs fiskâlajâs summâs, kur izdrukas kopija nav uzrakstîta uz papîra, bet uz atmiòas kartes. Pçdçjâ vingrinâjumâ ne tikai mazâk papîra beidzas, bet arî reìistrçtâs peïòas glabâðana ir ârkârtîgi ekskluzîva un tai ir mazâk vietas. Jums nav jâuztraucas par to, ka saglabâtie dati tiks zaudçti vai ka tas laika gaitâ nebûs skaidrs. Tâtad, pat ja bûtu jâizmanto papîrs ar fiskâlu valûtu, ja to nereìistrçjat vietâ, kas ir aizsargâta no skaistiem stariem un kas neapdraud mitrumu.Tâpçc, pirms izvçlçties atbilstoðu fiskâlo kases aparâtu, ir vçrts òemt vçrâ katru brîdi. Gan izmçriem, gan formai, gan funkcijâm bûs tieða ietekme uz to, cik viegli ir rîkoties ar klientiem. Ja plânots, ka klienti bieþi iegûs pierâdîjumus no veikala kolekcijas, bet veicot nelielus pirkumus, ir vçrts apsvçrt iespçju iegâdâties ðâdu kases aparâtu, kas vienlaicîgi ietilptu lielâkajâ papîra ruïïos.