Personas veselibas drodibu

Dzçriens no svarîgâkajiem droðîbas elementiem rûpniecîbâ ir cilvçka dzîves garantija.Tâ ir tâda, ka tâs ir normâlas kïûdas, kas noved pie vissvarîgâkâ notikumu skaita arî blokâ - ja tas ir papildus grâmatâ. Tâtad, lielâ devâ, mûsu - ðíietami vieglâs un nepamanâmâs - kïûdas padara mûs sâpîgâm.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ar nosacîjumu, ka darba vieta ir rûpîgi sagatavota, pat vissteidzamâkajos apstâkïos. Tâpat kâ jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ, jums ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, tâpçc nodarbinâtîbas vidç & nbsp; mums ir jâsaòem vissvarîgâkie palîdzîbas avoti.Ðâdi dzçrieni var bût ugunsdzçsîbas aparâts vai uguns sega - lieliska ugunsdzçsîbas lînija, kas rada neatgriezenisku kaitçjumu un tûlîtçju apdraudçjumu mâjoklim vai veselîbai. Ka darba dzîvoklî ir noteiktas sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - atgrieziet pçdçjo viedokli, ka savâ vidç vienmçr ir bijis pietiekama izmçra un enerìijas ugunsdzçðamais aparâts, lai izvairîtos no briesmâm.

Ir acîmredzams, ka daþas lietas netiks novçrstas un iepazîsies ar sevi - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz cilvçka evakuâciju un daþreiz vçrtîgâku îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjumu. Òemot vçrâ likumu, visa dzîve ir svarîga vçrtîba, un naudas vai materiâlâs vçrtîbas daudzums nav vçrts dzîvot vai nopietnu veselîbu. Mçìiniet izvairîties no riska vai ieteikt sev ar citu roku - neapdraudot sevi!