Paragon n skala

Mçs bieþi dzirdam par darbu, kas sûdzas, kad cilvçki zina, ka viòiem ir jâsaòem kvîts no veikala. Bet parastam maizes çdienam ðî kvîts vai tâ apstrâde nav visnozîmîgâkâ. Galu galâ viòð samaksâs par iepirkðanos neatkarîgi no tâ, vai viòð saòems kvîti vai nç. Tomçr ðai nâkamajai lapai, t.i. pârdevçjam vai faktiski veikala îpaðniekam, tâ ir unikâla atðíirîba. Saòemðanas kvîts padara klienta pirkumu samaksâto nodokïu iestâdç.

Pienâkums izsniegt kvîtiTomçr, ja ðis kvîts netiks izsniegts, viòð to ietaupîs, jo viòð nevarçs veikt pirkumu, un visi klienta iztçrçtie lîdzekïi sasniegs savu kabatu. Ðî jaunâ iespçja nav aktuâla un atvçrta. Lîdz ar to ir pienâkums izvietot noliktavâs kases aparâtu. Pçdçjâ apjomâ jums jâievieto visi vîrieðu veiktie pirkumi un obligâti jâsaòem klientam kvîts. Iespçjams, ka iepirkðanâs veikals nâks kontrolçt no finanðu sadaïas, neparâdoties, un, ja mçs nesniegsim kvîti, vai, vçl ïaunâk, mçs nepçrkam uzreiz, mums bûs nopietnas problçmas. Apdraud seviðíi plaðu finansiâlu sodu, bet ne veikala îpaðniekam, bet arî pârdevçjam. Tâdçï jâatzîmç, ka, uzsâkot noliktavu, mçs esam ieinteresçti pienâkumâ uzspiest kases aparâtu pat tad, ja îpaðnieks bija nelikumîgs un izraisîja citâdu rîcîbu. Pârbaudes gadîjumâ pârdevçjs bûs atbildîgs arî par sliktu uzvedîbu.

Nodokïu apieðanaPieòemot, ka ðis veikals, jums jâzina, ka tajâ jâbût fiskâlajam skaitîtâjam. Kases aparâts lielveikalâ ir patieðâm nepiecieðams, tâpat kâ preces, ko mçs nodroðinâsim. Bez viena, kad un bez otra, veikals nevar dzîvot. Daudzie reìistrçtie ieòçmumi konkrçtâ veikalâ, veselîgâki veikala ieòçmumi un tas, ko vçl vairâk iekasç traukâ. Tomçr nav pârliecinâts, ka dzîvo skaidrojums par raduðos èeku trûkumu. Nodokïus maksâ ikviens, un katrs tiek norçíinâts ar Valsts kases nosaukumu. Un tieðâm, ienâkumi no nodokïiem nav tik lieli kâ iespçjamais sods par to, ka nav jâmaksâ par kases aparâtu. Tâ patieðâm ir ievçrojama naudas sodu cena, tad tas nav vçrts riskçt. Mçs varam noteikti to daudz tçrçt, nevis maksât nodokïus.

Laba kases aparâta izvçleIr svarîgi, lai kases aparâts tiktu iecelts Polijas veikalâ, jo kases aparâtu izvçle ir pilna. Pastâv daþâdi fiskâlie kases aparâti. Mçs izvçlamies pareizo, òemot vçrâ veikala veidu un vçrtîbu. Ka veikals atpazîs daudzus pârdevçjus, tiek norâdîts daudz kases, un kas ir vairâk par kases aparâtiem. Visbeidzot, atrast labu fiskâlu ierîci, ir vçrts meklçt daþâdus viedokïus internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli "kases veikals".