Noteikumi par kartibu un tiribu deecinas komuna

Multilan ActiveMultilan Active - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Ja esat aktîvs, kopâ ar visu ìimeni, jûs zinât, cik svarîgi un cik lielas pûles tas maksâ, lai dzîvotu kârtîbas blokâ. Dienas putekïu tîrîðana, jautâjums par pareizu gaisa mitrumu vai putekðòu savâkðana no zemes. Es domâju, ka tâ vietâ, lai putekïsûcçjs, kas bûtu jâveic no telpas, lai pasûtîtu un pievienoties dzîvoklim (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Ir vçrts ieguldît centrâlajos putekïsûcçjos, kas ir bûvçti biroju çkâ un ir ðo trîs ierîèu cilvçki.

Ðis ierîces veids kïûst arvien populârâks vietçjâ tirgû. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas atrodama jûsu telpu sienâs un tiek uzstâdîta, savienojot garu cauruli ar atseviðíâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, nodod netîrumus centrâlajam uzòçmumam, tas ir, putekïsûcçjam. Netîrumi un gaiss tiek glabâti ârpus çkas.

Mçs nevçlamies uztraukties, ka, nejauði sûkâjot lielâkâs lietâs, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçmâ ir lietas, kas atrodas tvertnç un kuras neizmanto uzstâdîtais filtrs.

Ðâda veida tîrîðanas sistçmas traukam nav jâstrâdâ telpâs, kas tiek bûvçtas. Jau stâvoðajâs çkâs montâþâ izmanto bçniòus vai uzstâdîðanas kanâlus.

Pateicoties ðâdai iekârtai, mçs palielinâm jûsu dzîves vçrtîbu ne tikai ar laika taupîðanas ierîcçm. Tâtad ir skaists materiâls alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no lielâkâs daïas çrces, arî oriìinâlo ziedputekðòu, kas ir alerìiju cçlonis. Pils pils ir ideâlâka un cirkulâcija palielinâs.