Modes skate uukasz amuii

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkâs detaïas, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu spçja tika izmantota pilnîgi gaiði un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûþu ietekme uz frîsiem un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtâs kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks novçrtçti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labas un praktiskas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savas preces pârdoðanai, un, kad pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Vietçjais modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Jebkurâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjos, vissvarîgâk, visefektîvâkos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Ik pçc tam ðis vârds vâc kolekcijas apmaiòâ ar labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik milzîgas, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas vçlas sâkt kâdu dienu noteiktâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma preces jau daudzus gadus ir ïoti populâras klientu vidû, kâ arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un pieòem, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs