Modes skate baznica

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izdarîjuði saistoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika visstraujâk un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pavisam mîkstus un mazus audumus ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaista kâzu kleita, kas sagatavota îpaði nâkamajam iemeslam. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas drçbes no karstâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks norâdîti ìimenes mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas siltas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt atlikuði mûsu produktus izsolçm, un, kad izsoles objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks atvçrta âtrai darbîbai maija ieejâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes veikalu, kas bûtu atbildîgs par citâm kolekcijâm, nevis stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs lielâko apìçrbu raþotâju vidû. Daþâs pasaules valstîs ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Tajâ paðâ laikâ ðis darbs nodroðina kolekcijas pilnîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik lielas, ka pirms veikala izveidoðanas viòi no rîta ir gatavi ieiet garâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Ðîs iestâdes rezultâti jau daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, papildus telpâm un ârzemçm. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir saòçmusi, un par to, ko viòi sniedz, ka ietekme ir visaugstâkâ kvalitâte.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs