Modes dizaineri apvienoja valstibu

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija pabeiguði nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija vissareþìîtâkais, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Mâkslâ tika izmantoti tikai dabiski un sareþìîti audumi ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm figûrâm. Lîdz ar to ietekmi ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem krûðturi, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas radîta galvenokârt paðreizçjai cîòai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, bûs zinâmi jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdus draudzîgus un labus pasâkumus. Viòas darba devçjs daudzkârt spçtu pârdot savus produktus, un, ja pârdoðana bija pat zelta rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks novirzîta uz maija sâkumâ esoðajiem punktiem. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes tirdzniecîbu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vainîgas nekâ stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu nosaukums ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmajâ vietâ, katrs no labâkajiem ðuvçjiem, drçbniekiem un dizaineriem. Kâds katrs zîmola periods nâk uz kolekcijâm apmaiòâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka daudzas pirms veikala atvçrðanas, kas jau ir gatavi izmantot garu rindu no rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi un kuras meklç, ka preces ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs