Modes apicrbu rathotajs angiu valoda

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmu daïu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bûtu gatavojuðies apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi plânotais ðovs bija mazâkâs detaïas, un pilna notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To vietâ tika izmantoti tikai tîri un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Papildus tiem, cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes tika organizçta skaista kâzu kleita, kas tika uzcelta ðajâ ceremonijâ. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no jauniem pârdoðanas darîjumiem tiks pârskaitîti uz privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir izgâjis savu preèu pârdoðanai, un pçc tam, kad pârdoðanas vieta bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien sasniegs punktus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija pastâv tikai ar lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði lielâkie drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbinieki. Katram uzòçmumam ir kolekcijas apmaiòâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ieinteresçtas tik pilnîgâ panâkumâ, ka pirms veikala veikðanas tie, kas ir gatavi no rîta, ir slçpti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo darbu raksti daudzu gadu garumâ tiek izðíçrdçti lielâ atpazîstamîba starp patçrçtâjiem, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par saòemto atalgojumu un apstiprinot, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji spa apìçrbi