Meteoriskie putekii

Nozare ir acîmredzami redzama tautsaimniecîbas nozare, kuras darbs ir saistîts ar materiâla apstrâdi tâdâ formâ, kuru var pârdot. Lai apstrâdâtu ðâdus materiâlus, tas ir pakïauts iznîcinâðanai, frçzçðanai, zâìçðanai, metinâðanai, gravçðanai - un lîdzi ar daþâdu laukumu spçku, kas sastâv no izstrâdâjuma apstrâdes gatavai personai.

Klubâ, pateicoties dinamiskam izejvielu maiòas procesam, tiek sagatavots daudz raþoðanas atkritumu, nosûtîts uz atseviðíu konteineru un pârstrâdâts. Tomçr papildus veidojas mazi, vairâk vai mazâk sausa putekïi, gâzes vai íîmiskie tvaiki, kas vairs netiek izvadîti konteinerâ, bet lîgumâ ar strâvu brîvi izplatâs visâ telpâ, tas ir, rûpnîcas zâlç vai tçrauda rûpnîcâ.

Ðim piesâròojumam praktiski nav lîdzekïu, bet daudzâs rûpnîcâs tas jau ir saistîts ar pierâdîjumiem par mazâk putekïainu materiâlu vai maðînâm, kurâs apputeksnçðanas process ir samazinâts. Tomçr problçma joprojâm nav novçrsta, tâpçc pilnîgai aizsardzîbai pret putekïiem ieteicams uzstâdît dezinficçðanas sistçmu. Putekïu savâcçju vai rûpniecisko putekïu savâcçju vislabâk iegâdâties un nodot caur uzòçmumu, kas visaptveroði pamostas ar biroja filtrçðanas sistçmu ievieðanu. Tas ir paðreizçjais risinâjums, lai nodroðinâtu, ka sistçma tiks izvçlçta kopâ ar mûsu uzòçmuma vajadzîbâm un ka tâ atbilst visiem ðajâ virzienâ nepiecieðamajiem standartiem. Turklât ðâda uzòçmuma profesionâlie darbinieki palîdzçs izvçlçties vislabâkos putekïu savâcçjus valsts uzòçmumam. Tas nav bez nozîmes, jo atkarîbâ no tâ, ko mçs darâm, no kuras izejvielas un kâdâ mçrogâ mums ir jâpielieto daþi daþâdi putekïu separatori. Lîdz ðim nevçlaties viòu vienatnç, ja jûs neizlasîsit ðo tçmu un dodat kvalificçtiem darbiniekiem iespçju izvçlçties putekïu savâcçju. Ðâds putekïu savâcçjs palîdzçs mums aizsargât darbiniekus no bîstamu putekïu ieelpoðanas un piesâròot savus organismus citâ formâ, piemçram, saskaroties ar putekïiem ar acîm.