Metalapstrades thurnals

Mehâniskâ apstrâde pieder daþâm nodaïâm daudzâs nozarçs, jo îpaði maðînbûvç. Pateicoties tam, tiek iegûti daudzi maðînu un piederumu lauki.

Mehâniskâ apstrâde var bût abrazîva (piemçram, slîpçðana un mikroshçma, kurâ tiek apvienotas virpoðanas vai frçzçðanas metodes. Mehâniskâs apstrâdes gadîjumâ jau ir pieòemtas ïoti modernas maðînas, piemçram, CNC virpas un frçzçðanas maðînas. Ir pçdçjâs skaitliski kontrolçtâs iestâdes vai tâs, kurâs tiek apstrâdâts viss apstrâdes process, attiecîgi programmçjot maðînu. Pateicoties tam, vadîba vai CNC frçzçðana nav precîza. Turklât galvenokârt ir iespçjams izdarît, apstrâdâjot, pat ïoti progresîvas formas.

CNC CNC iekârtâm ir jâbût aprîkotâm ar modernâm elektroniskâm vadîbas sistçmâm un atbilstoðu programmatûru. Ðî programmatûra bieþi vien palîdz vienoties ar CAD programmâm, kas atvieglo elementu izgatavoðanu saskaòâ ar iepriekð sagatavotiem mçríiem datora tehnisko rasçjumu bûtîbâ.

CNC iekârtâm jâbût konstruçtâm ne tikai ar vienkârðâm vadîbas sistçmâm, bet arî ar plaðu grieðanas instrumentu klâstu. Tâpçc tie ir daþâda veida virpoðanas instrumenti, frçzçðanas griezçji vai indeksçjami ieliktòi. Tie rada peïòu, bet ne mehâniskâs apstrâdes precizitâti. Ðâdu momentu atbilstoðâ cietîba ïauj apstrâdât pat ïoti izturîgus materiâlus. Tajâ paðâ laikâ veseliem un abrazîviem instrumentiem bûs lielâka stiprîba pat pçc intensîvas lietoðanas. Bieþi izmantotie instrumenti griezçjinstrumentu apstrâdei ir sintçtiskie karbîdi, kam raksturîga ïoti augsta cietîba.

Tehnoloìiski progresîvai maðînai jâbût stingri darbinâtai tâ, lai ikviens varçtu izmantot savu potenciâlu un izpildît lieliskos apstrâdes materiâlus. Tâpçc îpaði svarîgi ir kvalificçti CNC operatoru un apstrâdes tehniíu darbinieki, kuri zina, kâ veikt pagrieðanu vai cnc frçzçðanu, kâ arî plânot un izveidot maðînu darbam.