Lodidu gultou rathodanas process

Komunâlo çku, kâ arî daþâdu nodarbinâtîbas biroju jomâ ir jâbût droðîbas slçdþiem. Tie atspoguïo labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementus, galvenokârt sprâdziendroðas un ugunsdzçsîbas iekârtas. Pateicoties viòiem, jûs varat izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi ir daþâdu modeïu iedarbîbâ un tos var izmantot daþâdu formu jaudâ.Droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem ir noderîgi tirgû, kurus var izmantot arî bîdâmâs durvîs, kad arî ðûpojas durvis. Ir svarîgi tos uzstâdît uz profiliem vai uz aprîkojuma. Pievienoti droðîbas slçdþi ar paðu vârstiem un droðîbas sargiem. vâki var bût noòemami, lai gan ekspluatâcijas laikâ ierîcçm jâbût pilnîgi uzstâdîtâm, jo to konstrukcija ir aprîkojuma droðîba.Pozîcijas slçdþi ar droðîbas funkciju tiek izmantoti, lai aizsargâtu abas maðînas, kad tâs ir uzstâdîtas. Saistoðais pienâkums izriet no tradicionâlajâm ES direktîvâm.Vçl viens veids ir avârijas apstâðanâs lînijas slçdþi. Tas ir ieteicams uzstâdîðanai organizâcijâs un rîkos, kurus nevar nodroðinât, izmantojot noòemamus maðînas vâkus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþi pretstatâ pozicionâlajiem kontaktiem ir iespçja aktivizçt e-stop funkciju jebkurâ lînijas garumâ.Droðîbas slçdþu veids ir arî slçdþi, lai pârbaudîtu droðîbas jostu un droðîbas jostu nospriegojumu. Tos izmanto ierîcçs, kas darbojas materiâlu pârvadâðanai. Viòu uzdevums ir pastâvîgi uzraudzît jostas spriedzes pakâpi. Pareiza siksnas spriegojuma laikâ ir pievienots slçdzis.