Likums par darbinieku apmacibu

Veselîgs rîcîbas stils ir pats biezâkais no ðiem gadiem. Îpaði svarîgs ir tâds pats augstajâs pilsçtâs, kur cilvçki, kas nodarbojas ar skrieðanu vai nûjoðanu, ir gatavi novçrot pat apdzîvotâko rajonu ietves. Mçs domâjam par savu veselîbu, kontrolçjot mûsu uzturu un attîstot regulâru fizisku piepûli, bet daudzas sievietes aizmirst ... rûpçties par savâm emocijâm. Kâ nomierinât nervus un izvairîties no daudzâm lielâm problçmâm attiecîbâ uz garu un íermeni?

Sports ir pats risinâjums. Regulâri vingrinâjumi tiek veikti stresa mazinâðanai. Tie stimulç endorfînu sekrçciju, pateicoties kuriem tie bûtiski uzlabo garastâvokli. Bet, ja iedvesma lielam dzîvesveidam ir sociâlais spiediens vai cerîbas par mûsu izskatu, tad ir viegli nokïût problçmâs. Tâpat, tâpat kâ ikvienam, jûs varat pârspîlçt to ar jautâjumu par veselîbu. Ko tas var pierâdît? Nepietiekams paðvçrtçjums, ororaksija, anoreksija. Punkti uz nervu vidi var parâdîties daudzu citu iemeslu dçï, tâpçc nemçìiniet tos diagnosticçt. Ja tikai mçs jûtamies pârspîlçti vai pârâk uzsvçrti, speciâlists, piemçram, psihologs, bûs noderîgs. Kas jâievçro, meklçjot ârstu? Vai pirmâs sesijas jâuztraucas?

Patiesîbâ psihologa apmeklçjums ir vçrts iet mâjâs vienu reizi. Ðâda saruna var radît atvieglojumus, pat ja mçs neizjûtam lielas problçmas. Tâ ir arî laba recepte, lai labâk izprastu jûsu lomu. Lielâko pilsçtu iedzîvotâji var justies priviliìçti, jo ir viegli atrast mûsu vajadzîbâm atbilstoðu seju. Neapðaubâmi ir svarîgi, lai tiktu cieði kopâ ar tuvu psihologu, ir vçrts pavadît daudz laika, lai atrastu labu ârstu. Psihologs efektîvi palîdzçs mums risinât ðîs tçmas. Terapijas var atðíirties no viòu vajadzîbâm. Tomçr parasti viòi païaujas uz lielâm sarunâm. Psihologs var parâdît konfliktus, emociju problçmas un paðvçrtçjumu, kas nepiecieðams konfliktu veidoðanâ.Ja mçs rûpçjamies par noteiktu veselîbu, ir vçrts rûpçties par sevi daudzâs lapâs. Ideâla sistçma ir veltît laiku programmai un nepârtraukti sevi atpûsties.