Kolposkopija par to kas ta ir

Kolposkopi ir optiskais trauks, kas izgudrots 1930. gadâ un ko viòi veic ginekoloìiskâm pârbaudçm. Tie ir tikai precîzâki no mehâniskiem testiem, jo tie ir digitâli rîki, kuriem ir daudz vienkârðu funkciju.

iesniegumsPirmkârt, to îstenoðana ir pilnîgi lielâka. Tûlît pçc daþiem mirkïiem no pçtîjuma sâkuma pacients, kâ arî ârstçjoðais ârsts saòem rezultâtu, ko tagad var interpretçt. Turklât, pirms íirurìiskâs operâcijas, kurâm pacients ir ârsts, ginekologs, ka pateicoties tam, ka mçs esam kolposkopi, òem fragmentu no vietas, kas rada íirurìisku iejaukðanos, lai viòi rûpîgi pârbaudîtu, analizçtu un novçrtçtu, ko prognozç daudz labâkai citai íirurìiskai operâcijai. . Kolposkopi paðlaik ir modernas ierîces, kas iegûtas vispiemçrotâkajâs rûpnîcâs, kas specializçjas medicînas ierîèu darbîbâ. Tos pârbauda un izraisa daudzi mçìinâjumi, tâpçc ðâda kolposkopiska jautâjuma ietekme ir pat 80% no efektivitâtes.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

pçtniecîbaKatrai sievietei jâjautâ par viòas veselîbu. Par laimi, laiki, kad mçs dzîvojam, sâk aizvien lielâku spiedienu. Mums apkârt ir daudzas sociâlas kampaòas, kas veicina veselîgu dzîvesveidu, veselîgu uzturu, sportu, kâ arî nepârtrauktu izpçti. Kampaòas palîdz sievietei nekautrçties meklçt krûts vai dzemdes kakla jautâjumus. Pateicoties ðâdu jautâjumu regularitâtei, iespçjams pârvarçt iespçjamo vçþa apdraudçjumu, ko viòi var âtri atrast un mazajâ stadijâ, vai, ja posms ir ïoti progresîvs, jûs varat sâkt ârstçðanu pçc iespçjas âtrâk.