Kases aparatu bingo hs

Pieòemot veikala vai frizçtavas sâkumu, mums jâpievieno liels saraksts ar atbildîbu. Dzîvokïa displejs un izskats ir unikâli, bet ðî noteikuma lauvas puse ir veidlapas Nodokïu birojâ.

Ikvienam uzòçmçjam, kurð kâ daïu no mûsu lomas pârdos augïus un palîdzîbu, jâsaòem fiskâlâ summa. Jau daþus gadus bija izdevîgi izdevumi. Ðodien vienkârðâkâs ierîces var iegût daþiem simtiem zlotu.

African Mango

Izvçloties konkrçtu modeli, mums ir jâizvçrtç savas vajadzîbas. Vadîtâjam, kas piedâvâ pasaþieru transporta pakalpojumus, vislabâk bûs mobilais kases aparâts, un lielajâ veikalâ eksâmens nokïûs fiskâlajâ terminâlî. Piedâvâjums tirgû ir spçcîgs, taèu ir vçrts to paðu darît vienmçr: nav vçrts ieguldît tâdos piederumos kâ kases aparâts par zemu cenu. Tomçr tas tiks izmantots pat divpadsmit stundas dienâ, kâ arî tas ir ïoti svarîgi norçíiniem ar Valsts kases nosaukumu.

Jaunu naudas pirkums nav viss. Tiek veikta arî ierîces reìistrâcija un apkalpoðana. Skaitïi beidzas trîs posmos. Sâkotnçji fiskâlajam kasei jâziòo Nodokïu birojam, pçc tam tiek pakïauts fiskalizâcijas procesam un jâpârstrâdâ - paziòojums Nodokïu birojam. Ja jums ir nepiecieðams pakalpojums, katram tirgotâjam regulâri jâpârbauda kases aparâts. Tas ir mçríis, kuru neievçroðanas rezultâtâ nodokïu iestâde var uzlikt naudas sodu.

Vçl viena lieta, ko nevarat atstât novârtâ, ir kases ziòojums. Tâ ir specifiska informâcija, kas ir priekðnoteikums nodokïu norçíiniem. Uzòçmumi sagatavo ikdienas un ikmçneða pârskatu. Visi no viòiem iegûst apkopotu informâciju par konkrçtâ perioda apgrozîjumu un nodokïu summâm.

Speciâlisti uzsver, ka pirms darba uzsâkðanas ir vçrts izpçtît visus juridiskos aspektus un ... bût jûsu mazajam pirkstam!