Kases aparats no 2015 gada 1 marta

Ïoti svarîga ir vieta, kur strâdâjat. Tâ ir plaði saprotama droðîba, kas aprakstîta daþâdos aspektos, un daþâdas iespçjas. Starp tiem, jums noteikti vajadzçtu atrast aizsardzîbu pret nejauðiem notikumiem, piemçram, ugunsgrçkiem, plûdiem vai pârspriegumiem, kâ arî zâdzîbâm.

Ðâdi notikumi ir populârâki nekâ ðíiet. Diemþçl tie tiek publiskoti, tâpçc tiek apgalvots, ka ðîs ir îsas situâcijas, bet, ja tas bija skaïi par jebkuru ðâdu notikumu, tas bûtu nepiecieðams tikai to vadît.

Uzticîba veidojas un ir pârliecinâta, ka trûkst pieredzes. Kamçr mçs to nedarîsim, mçs neticam, ka to var izdarît komandâ. Tas pats ir ïoti intensîva kïûda.

Pastâv svarîgs aizsardzîbas lîdzeklis, lai rûpçtos par mûsu darba jomu citu iespçjamo neveiksmju ziòâ.

Tas var ievadît notikumu, kas veiks pçkðòu apgaismojuma zudumu. Vai tas atvieglos uzòçmçjdarbîbu ðâdâ vietâ? Ar integritâti, nç. Tâpçc bûtu jâparedz viens aizvietojoðs apgaismojums. Ðâds apgaismojums ir jâuzstâda, ja atslçga ir bojâta vai bojâta. Protams, ir svarîgi, lai bûtu ideâls avârijas apgaismojums, kas pasargâs viòus no daþâdiem mehâniskiem bojâjumiem. Ja mçs arî bojâsim avârijas apgaismojumu, kâ bûs iespçjams risinât konkrçtâ stâvokïa apgaismojumu. Tâpçc ir nepiecieðams rûpçties par avârijas apgaismojumu, lai tas bûtu vismaz droðs un, ja nepiecieðams, garantçtu glâbðanu.