Kases aparats elzab mini

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna, ir regulâri jâpârskata. Tomçr ðajâ piemçrâ ðî pârskatîðana jâveic vçlâkais divus gadus pçc nesen veiktâs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. Krakovas kases cenas pârskatîðana svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200 ar piekïuvi.

Pienâkums pârskatît kases aparâtu izriet no pareizajiem likuma noteikumiem. Kases aparâtu divu gadu pârskata perioda juridiskais pamats ir § 7 para. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra regulas 1. pants attiecîbâ uz kases aparâtu izmantoðanu. Kopâ ar pieòçmumu, lîdz ar to arî ar Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punkta noteikumiem, kases aparâta pârbaudes neizpilde vai savlaicîga izpilde tiek uzskatîta par nepareizu grâmatvedîbas uzskaiti un draud sodît par nodokïu pârkâpumiem. Tomçr lçtâka iespçja ik pçc diviem gadiem ir to veidot katru gadu. Atsaucoties uz kases aparâtu pârskatîðanu, ir nepiecieðams un neaizmirstiet noteikt atbilstoðu datumu, kas tiek veikts nodokïu rîkojuma platformâ. Saskaòâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, mçneðos norâdîtie datumi tiek glabâti lîdz tâ paða datuma datumam kârtçjâ mçnesî, kurâ teikts pirmâ termiòa diena, un, ja pagâjuðâ mçneða dienâ nebija ðâdas dienas - pçdçjâ mçneða dienâ.

Pienâkums uzraudzît kases aparâta pârbaudes datumu balstâs uz galvu, izmantojot apspriesto kases aparâtu. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu izveidot ðâdu pârskatîðanu pirms divu gadu termiòa beigâm. Kases dienestam 5 dienu laikâ no fiskâlâ kasiera paziòojuma dienas jâveic kases aparâta obligâtâ tehniskâ pârbaude (Likuma par kases aparâtiem 31. pants.

Kases aparâta tehniskâ stâvokïa apskatei vispirms jâpârbauda: visu pârbaudâmo plombu stâvoklis, mâjokïa stâvoklis, fiskâlo dokumentu lasâmîba, darba programma, darbîbas pareizîba, atmiòas stâvoklis un bateriju stâvoklis.Projektâ, lai izvairîtos no sodu iedarbîbas no nodokïu biroja viedokïa, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârbauda kases aparâta pârbaudes datumi.