Kases aparats bez pvn

Katrs uzòçmçjs, kuram savâ uzòçmumâ ir fiskâlie kases aparâti, katru dienu cînâs ar bagâtîgâm problçmâm, kuras ierîces var arî radît. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav neatkarîgi no defektiem, un daþreiz tie sadalâs. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka katrâ elementâ, kurâ tiek veikti ieraksti, izmantojot kases aparâtus, ir jâbût otrai ðâdai ierîcei - tikai gadîjumâ, ja galvenâ sistçma ir kïuvusi neveiksmîga.

Papildu kases aparâta trûkums turpmâkâs preèu pârdoðanas vai palîdzîbas sniegðanas gadîjumâ var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek bojâta galvenâs ierîces bojâjuma sezonâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj kases servisa buklets. Ðajâ dokumentâ ne tikai tiek veikti visi ierîces remontdarbi, bet ir arî dati par kases fiskalizâciju vai izmaiòâm tâs domâs. Pakalpojumu grâmatai ir nepiecieðams unikâls numurs, ko nodokïu birojs deva kasç, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantota nauda. Visi ðie dati ir derîgi, veicot nodokïu pârbaudes. Jebkuras izmaiòas kases aparâta informçtîbâ, kâ arî tâs maiòa, atbilst speciâlistu tîmekïa vietnes aktivitâtçm, ar kurâm katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas daudz - jums jâinformç nodokïu birojs par visâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðanai kasçs jâbeidzas nepârtrauktâ reþîmâ, un, ja kases aparâts ir pilns, jums ir jâaizstâj atmiòa ar modernu, vienlaikus saglabâjot atmiòu. Iespçjams, ka kases aparâta atmiòas nolasîðana bûs - tâpat kâ tâ remonts, darîts tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât darbs ir jâveic nodokïu biroja darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, kura viens eksemplârs sasniedz nodokïu biroju un otrs uzòçmçjam. Viòam ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa procedûra var radît biroja sodu.