It sistcmas

Jebkuram uzòçmumam, kas plâno domât par mûsu viesu attîstîbu, ir jâiegulda to vadîbâ. Tas ir îpaði svarîgi, ja iestâdç tiek mâcîta mûsdienîga metode. Paðlaik neviens nosaukums nevar iet bez specializçtiem IT risinâjumiem. Bieþi vien tajâs izmantotâs tehnoloìijas ir tik attîstîtas, ka tikai pienâcîga darbinieku apmâcîba ïauj viòiem pilnîbâ izmantot savas izredzes.

Gandrîz visâs jomâs jau tiek izmantotas erp sistçmas. Ðîs sistçmas ir daudzas priekðrocîbas. Un, ja vçlaties tos pilnîbâ izmantot, jums jâbût pienâcîgi apmâcîtiem darbiniekiem. Erp mâcîbas tiek pieðíirtas tikai tiem uzòçmumiem, kuri izmantos vai jau ir ieviesuði ðî modeïa risinâjumus. Tirgû ir daudz ðo kursu standartu. Viòu izvçle ir atkarîga no darbinieka pienâkumiem un nozares, kurâ tiek izmantota ERP sistçma. Ðie kursi ir paredzçti IT personâlam, kas strâdâ korporâcijâ, biznesa lietotâjiem, kuri izmanto sistçmu, un darbiniekiem, kuriem nav ikdienas kontakta ar paðreizçjo programmatûru, piemçram, personâla darbiniekiem, bet viòi izmanto kâdu no viòa darba. Saistîbâ ar cilvçka lomu mçríauditorijas atlases intensitâte izskatîsies citâdi. Un IT darbinieks gûs domu par servera administrçðanu, programmatûras instalçðanu, datu bâzu izveidi un visas sistçmas droðîbu, ietekmçjot datu rezerves kopiju izveidi. No otras puses, biznesa darbinieki iegûs zinâðanas galvenokârt no informâcijas pârsûtîðanas un analîzes jomas. Funkcionâlâ apmâcîba bûs vçrsta uz pirmajâm lietâm, piemçram, vispârçju iepazîðanos ar programmu vai uzòçmuma kalendâra darbîbu. Investîcijas erp risinâjumâ ir ierobeþotas ar milzîgâm izmaksâm. Tâpçc, lai izmantotu ðîs metodes milzîgos datus, vajadzçtu bût labas darbinieku komandai. Ir vçrts uzsvçrt, ka apmâcîbu var individuâli pielâgot uzòçmuma vajadzîbâm.