In vitro gaia

https://suga-nm.eu/lv/

Ja mçs vçlamies bût augsta veselîba, mums ir jâbût uzmanîgiem ne tikai par mûsu paðu gaïu un sistçmu, bet arî par mûsu psihi. Tâpçc viòa ir ïoti svarîga, jo pateicoties viòai, mçs varam mierîgi izmantot vienu dienu. Diemþçl ir daþi faktori, kas slikti ietekmç jûsu psihi. Dzçriens no viòiem ir seksuâla ârstçðana. Ko viòð var darît tuvâkajâ garîgajâ veselîbâ?

Katrs seksologs mums pateiks, ka sekss ir svarîgs arî íermenim, ieskaitot garu. Tajâ ir daudz patiesîbu. Pirmkârt, cilvçki, kuriem bieþi ir sekss, ir apmierinâti ar sevi un uzòemas augstâku paðapziòu nekâ cilvçki, kas vçlas apmierinât savas vajadzîbas. Vîrieði, pateicoties savâm attiecîbâm, iegûst paðapziòu, un cilvçki stâv dabiskâk un ir gatavâki tuvoties dzîvoklim ar nozîmîgu drosmi. Pçc tam ir zinâtniski pierâdîta darbîba. Tâtad, kâ mçs vçlamies veidot savu paðcieòu, mums vajadzçtu tikai sâkt mîlestîbu. Otrajâ gadîjumâ mçs sâksim sûdzçties par savu íermeni, visu formu un kopumâ visu mûsu dzîvi.

Turklât parastais sekss samazina depresijas attîstîbas iespçjamîbu. Un, diemþçl, tas ir paðreizçjais modes beigas un bieþi sastopamâ slimîba pçdçjâ laikâ. Attiecîbâs cilvçka íermenî ir izolçti endorfîni, kas ir tieði tâdi paði kâ vielas, kas parâdâs fiziskâs slodzes laikâ. Tagad ir endorfîni, kas tieði ietekmç mûsu garastâvokli un padara mûs splash ar lielisku enerìiju. Turklât daþi cilvçki domâ, ka sekss darbojas gandrîz tikpat daudz kâ morfîns. Tad viòð pilnîbâ mazina sâpes arî no daþâdâm slimîbâm. Tajâ paðâ laikâ viòð iesaka arî bezmiegu, un, kad jûs zinât, atpûsties un palutinâts cilvçks ir svçts cilvçks. Dzimuma priekðrocîba ir ïoti daudz.

Tomçr, ja mçs nevaram izmantot ðâdas vçrtîbas, mums ir arî problçmas ar mûsu paðu seksualitâti, mums ir jâkonsultçjas ar speciâlistu. Seksologs Krakovs mums noteikti paskaidros, ko mçs tieðâm baidâmies ðâdu tuvplânu laikâ. Ja mçs atpazîsim visas problçmas cçloni, mçs varçsim to mierîgi novçrst. Un tad mçs sâksim savu îsto seksuâlo dzîvi.