Ieocmumu ieraksti budtheta vieniba

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces finanðu personâm, ir atbildîgs par apgrozîjuma uzskaiti, izmantojot kases aparâtu. Ðis risinâjums ïauj piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tâpçc tas attiecas uz likumu un likums ir spçkâ.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Ðâdâs konfigurâcijâs ir vçrts aprîkot ar tâ saukto rezerves naudu. Tâ noteikðana nav juridiska prasîba, un katras vadîtâja vadîbâ jau iepriekð ir jâdomâ par ðâdu risinâjumu. Tas lieliski darbojas cita veida avârijas situâcijâs, kurâs vçlaties labot atbilstoðu aprîkojumu. Principâ PVN likums skaidri nosaka, ka, ja ar rezerves kasiera palîdzîbu nav iespçjams izveidot tirdzniecîbas reìistru, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var aizsargât pret nevajadzîgiem un neparedzçtiem pârtraukumiem praksç. Ir vçrts, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, sniedzot informâciju par mçbeïu bojâjumiem un sniedzot informâciju par rezerves ierîci.

Diemþçl, kâ jau ir pievienots, kases aparâta trûkums pçdçjâ rezervju fondâ ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanu nav iespçjams pabeigt, un ðâdas darbîbas ir nelikumîgas, kâ arî tâs spçj apòemties sekas lielâ finansiâlâ sloga veidâ. Neapdomâjot kvalitâti, kurâ darbuzòçmçjs pieprasîs kvîti.

Tam vajadzçtu bût tâdam, kâ informçt par remontçtâju un pasta nodokïu printeru, kâ arî nodokïu iestâþu neveiksmçm par satiksmes ierakstu darbîbas pârtraukðanu ierîces remonta laikâ un, protams, klientiem, kuriem ir pârtraukums.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tam ir jâatbilst vairâkiem nosacîjumiem - ierakstiem ir precîzi jâatspoguïo, kurð produkts maksâjums tika òemts vçrâ; maksâjums ir jâiegûst, izmantojot internetu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs ideâls PVN rçíina ievietoðanai.