Iekartas iiniedu restoranam

Par to nevar dzirdçt, jo, neskatoties uz pasaules attîstîbu, seksuâlâs tçmas un ginekologa apmeklçjumi tiek uzskatîti par tabu. Tas neuzlabos faktu, ka agrâk vai vçlâk jaunietim bûs jâpârvar viòa pirmâ vizîte ginekoloìijas birojâ. Viss vai viòas objekts bûs regulâra pârbaude, vai kontracepcijas lîdzekïi, pirmâ ginekologa vizîte cilvçkiem ir praktiski vienâda. Un tas ir arî saspringts, galu galâ, izìçrbðanâs no valsts, kas atrodas pie sveðinieka, nav tuvu seansiem. Nâkamajâ apmâcîbâ mçs iepazîstinâsim ar to, kâ organizçt pirmo datumu ginekologâ un ko sagaidît no tâ.

Lai gan pirmâ apmeklçjuma cçlonis nav problçma, piemçram, maksts infekcijas, vislabâk ir izvçlçties iecelðanu starp periodu un cikla vidû agrînai iecelðanai amatâ, kas ârstam sniegs îpaðu dzemdes kakla un, iespçjams, citoloìiskâ lîdzekïa pârbaudi. Tomçr, ja runa ir par sava íermeòa sâkðanu, tas ir par brîvu, labu apìçrbu pacelðanos. Tas attiecas ne tikai uz çrtu drçbju skapi, bet arî uz zip-up vai, iespçjams, tieði uz augðu, jo bûs ieteicams pârbaudît krûts. Bikini zonas depilâcija izskatâs diezgan pretrunîga. Patiesîba, bet ir tâds meklçjums, kas bûs papildus, neatkarîgi no tâ, vai mçs nolemjam skût intîmo apkârtni, vai arî vçl nav.

Kas attiecas uz paðu pçtîjumu, tas izskatîsies ðâdâ veidâ: pirmkârt, ârsts lûgs mums svarîgus datus, piemçram, svarîga un jauna posma datumu un ilgumu, vai sieviete jau ir sâkusi dzimumaktu. Ja mçs nonâkam pie kontracepcijas metoþu noslçgðanas, ârsts arî jautâs mums par mûsu laikâ pavadîtajâm jûtâm (iespçjams arî stipras sâpes vçderâ, asiòoðanas pârpilnîbu, kas, mûsuprât, bûtu funkcionâls kontracepcijas veids.Tad mçs nonâkam pie svarîga pçtîjuma, lîdz ar to slavenajam krçslam, uz kura mçs uzskatâm, ka atrodas krçslâ, ar datu kâjâm daþos maisîjumos. Jautâjums pats par sevi ir nesâpîgs, tomçr ïoti stresa pacienti var justies kâ diskomforta sajûta vai sâpes. Nebaidieties ziòot par to savam ârstam.

Ir svarîgi tos regulâri, ik pçc daþâm reizçm iesniegt ar ginekoloìisko izmeklçjumu sâkumu. Tâpat neaizmirstiet saglabât savu menstruâlo kalendâru, jo svarîgam pçtîjumam ir nepiecieðami dati par ciklu.