Ieguldijumu riska novcrtcjumu

Sprâdziendroðîbas dokumentsKopâ ar ekonomikas, rîcîbas un sociâlâs politikas ministra 2010. gada 8. jûlija tiesîbâm katrai mâjai ir jâsagatavo dokuments, lai nodroðinâtu darba vietas pret sprâdzienu. Tas attiecas uz veselîbas un droðîbas noteikumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamas vides piedâvâjumu.

Valgomed

Kam jâizsniedz ðâda veida dokuments?Sprâdziendroðîbas dokuments ir jâveido pirms vienîbâm, kas veic raþoðanas un / vai tehnoloìiskos procesus, izmantojot materiâlus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie tiek glabâti. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, tas ir izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu.

Ko ietver sprâdziendroðîbas dokuments?Ðâda veida tekstam jâbût svarîgâm zinâðanâm par aizsardzîbas pasâkumiem un jâierobeþo sprâdziena ietekme noteiktâs bîstamâs zonâs.Pçdçjâ gadîjumâ ir vçlams, lai bûtu vairâk darba devçja paziòojuma par pareizu un noteiktu iekârtas darbîbu un riska novçrtçjumu kopâ ar sprâdziena piedâvâjumu.Dokumentu jâapstiprina arî ierîcçm un iestâdçm, kas îsteno visus vçlamos droðîbas un apkopes standartus. Protams, veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, paziòojumâ jâietver zinâðanas par to, kâdi aizsardzîbas pasâkumi viòiem tiek izmantoti, un vairâk par to, kâ tiek koordinçta darba droðîbas organizâcija.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdziena riska novçrtçjumam ir jâatbilst profesionâlim pçdçjâs lietâs. Protams, ir, piemçram, çkas eksperts, un pats dokuments ir uzstâdîts îpaðnieka, pamatojoties uz sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa zinâðanâm.