Grutniecibas attistiba ir nedcia

Pirmie periodi, kurus vçlos, ir vissvarîgâkie bçrnam. Visiem orgâniem un dzîves izmçriem atveras, nâkamajos mçneðos, kad ir kâda cita sieviete, bçrns praktiski pieaug. Nav brînums, ka ârsti nâkotnes mâtçm brîdina, ka, jo îpaði viòu svçtîgâ izskata sâkumposmâ, viòi ïoti daudz jautâs par sevi, mçìinâs neslâpçt un neizârstçt spçcîgas zâles, kas varçtu nodarît pastâvîgu kaitçjumu viòu nâkamajam bçrnam. Tomçr ir zinâms, ka 9 mçneðus no mâjâm izkïûðana ir slikta, un sniega un aukstuma, jo îpaði saulgrieþu pakâpes, kâ arî spçcîgu hormonâlo pârmaiòu uzmanîbu sievietes sistçmâ ir praktiski grûti novçrst.

Pirmkârt, jums nevajadzçtu panikas gadîjumâ, kad pamanât, ka grûtniecîbas laikâ Jums ir auksts. Ar vienkârðu aukstumu mana mâte ïoti efektîvi rîkosies, nav nepiecieðama medicîniska iejaukðanâs. Jums vienmçr jârûpçjas par to, lai medikamentu lietoðana pirmajos èetros mçneðos nebûtu ieteicama. Ðâdâ situâcijâ ir vçrts uzticçties veciem, labiem mûsu vecmâmiòu aukstuma veidiem. Tçja ar citronu, medu un aveòu sulu, kâ arî sîpolu un íiploku sîrupu (neskatoties uz to, ka tas ir ârkârtîgi slikts nebûs kaitçjumu auglim, tas arî palîdzçs mums, un aukstums notiks nedçïas procesâ.

No otras puses, aukstuma laikâ grûtniecîbas laikâ jums ir jâievçro vairâk nekâ aukstums pirms grûtniecîbas. Jo, ja grûtnieces laikâ var izârstçt vieglu aukstumu un iesnas, var bût grûtâk ar pneimoniju (kas ir ïoti viegli, ja mûsu imunitâte ir tâlu no mainîgâ izskata un hormonu.

Ja runa ir par kaitinoðu iesnas grûtniecîbas laikâ, tas bûs lielisks lîdzeklis, lai izveidotu ieelpoðanu no ûdens ar galda sâls vai kuòìa pilienu, piparmçtru, kumelîtes vai lavandas garðu. Bieþi pûð savu degunu, lai jûs nenonâktu tuvu izplûstoðajiem izdalîjumiem dzîvç, un iznîciniet izmantotos audus uzreiz. Jûs joprojâm varat iegâdâties deguna pilienus, kas padara degunu grûtâku, un bûs ieteicams iegâdâties tos, kas tika uzbûvçti ar bçrniem, jo tie ir daudz labâki. Bet esiet uzmanîgi, lai tos neizmantotu ilgâk par 3 dienâm.